•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The regulatory and legal framework, a review of internationally coordinated standards and recommendations, delicts and responsibilities in the sphere of utilization, recycling and processing of wastes are considered. The ecological and legal issues of utilization and processing waste according to the experience of foreign countries and the European Approach to use of waste were studied. Legal advice on advancing the use of waste in the Republic of Uzbekistan was given.

References

1. Strategiyu deystviy po pyati prioritetnыm napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017–2021 godax //Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2017 g., № 6, st. 70, № 20, st. 354, № 23, st. 448, №29, st. 683, st. 685, № 34, st. 874 2. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob otxodax» ot 5 aprelya 2002 goda //Vedomosti Oliy Majlisa Respubliki Uzbekistan, 2002 g., № 4-5, st. 72; v redaksii Zakona ot 25.04.2003 g. №482-II, 30.08.2003 g. №535-II, 18.12.2007 g. №ZRU-278, 09.09.2011 g. №ZRU-294, 14.09.2017 g. №ZRU-446) 3. «Polojeniye o poryadke osuщestvleniya gosudarstvennogo ucheta i kontrolya v oblasti obraщeniya s otxodami» ot 27 oktyabrya 2014 goda № 295. // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2014. – №44. – S.535. 4. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O sovershenstvovanii sistemы gosudarstvennogo upravleniya v sfere ekologii i oxranы okrujayuщey sredы» // Narodnoye slovo, 2017 g. 22 aprelya 5. www.norma.uz. 6. Postanovleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 21 aprelya 2017 goda № PP–2916 «O merax po kardinalnomu sovershenstvovaniyu i razvitiyu sistemы obraщeniya s otxodami na 2017–2021 godы» // Narodnoye slovo, 2017 g. 22 aprelya 7. Vыstupleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoyeva ot 2 fevralya 2018 goda sostoyalos soveщaniye, posvyaщennoye analizu provodimoy rabotы po uluchsheniyu ekologicheskoy situatsii i oxrane okrujayuщey sredы, opredeleniyu aktualnыx zadach v etoy sfere // Oxrana okrujayuщey sredы – vajnыy faktor obespecheniya zdorovya naseleniya //Narodnoye slovo, 2018 goda 3 fevralya. 8. www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language. 9. Vыstupleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoyeva ot 2 fevralya 2018 goda sostoyalos soveщaniye, posvyaщennoye analizu provodimoy rabotы po uluchsheniyu ekologicheskoy situatsii i oxrane okrujayuщey sredы, opredeleniyu aktualnыx zadach v etoy sfere //Oxrana okrujayuщey sredы – vajnыy faktor obespecheniya zdorovya naseleniya //Narodnoye slovo, 2018 goda 3 fevralya. 10. Xolmuminov J.T. Yer resurslarini ekologik-huquqiy muhofaza qilish: xorijiy va milliy qonunchilik tahlili //TDYuI Axborotnomasi. – 2012, – №3. 98-101 betlar. Xolmo‘minov J.T., Safarov J.I. Xorijiy mamlakatlarda tabiiy resurslar huquqi: qiyosiy tahlil va qonunchilikni takomillashtirish. Monografiya // Mas’ul muharrir: prof. M.B.Usmonov. – Toshkent: TDYuI, 2012. –228 b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.