•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article presents a complex analysis of the essence and legal nature of information as the object of legal regulations and elaborated decisions on enhancing the acting legislation regulating present sphere

References

1. Zakon Respubliki Uzbekistan «O prinsipax i garantiyax svobodы informatsii» ot 12.12.2002 goda № 439-II // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2003. – № 3. – St. 18. 2. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob informatizatsii» ot 11.12.2003 goda № 560-II // Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. – 2004. – №6. – S.67. 3. Bachilo I.L. Informatsionnыe resursы kak ob’ekt prava i ob’ekt otnosheniy, reguliruyemыx GK RF // Gosudarstvo i pravo. – M., 2014. – № 5. – S. 95. 4. Vixorev S.V. Chto yest chto v informatsionnom prave // Delo i pravo. – 2006. – № 3. – S.132. 5. Gostev I.M. Informatsionnoye obщestvo i informatsionnoye pravo. Illyuzii i realnosti rojdeniya informatsionnogo prava // Zaщita informatsii. – M., – 1999. – № 1-2. – S.20. 6. Yefremov A.A. Ponyatiye i vidы konfidensialnoy informatsii // Zakon. – 2005. – № 4. – S.94–98. 7. Kalyatin V.O. Intellektualnaya sobstvennost (Isklyuchitelnыe prava). – M., 2000. – S.393. 8. Kirdyashova Ye. Informatsiya kak ob’ekt intellektualnoy sobstvennosti // Zakonodatelstvo i praktika sredstv massovoy informatsii. – 1997. – № 11. – S.82. 9. Kopыlov V.A. Informatsionnoye pravo. Uchebnik. – M.: Yurist, 2004. – S.49. 10. Mirovыe zatratы kompaniy na informatsionnuyu bezopasnost // http://www.tadviser.ru. 11. Nasriyev I.I. Shaxsiy nomulkiy huquqlar va ularni sudda himoya qilish masalalari // Oliy xo‘jalik sudi Axborotnomasi. – 2006. – № 2. – B.52–56. 12. Okyulov O. Intellektual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – Toshkent: TDYuI, 2004. – B.170. 13. Rassolov I.M. Kommercheskaya tayna v chastnom prave // Obrazovaniye i pravo. – 2012. – №12. – S.15. 14. Rustambekov I., Nuridullayev A. Xorijiy mamlakatlar intellektual mulk huquqi. – Toshkent: TDYuI, 2011. – B. 56–58. 15. Sergeyev A.P. Pravo intellektualnoy sobstvennosti v Rossiyskoy Federatsii. – M., 1996. – S.620. 16. Suslova S.I. Informatsiya kak ob’ekt grajdanskix prav // Pravo i zakonodatelstvo. – 2013. – №6. – S.184. 17. Shteynbux K. Avtomat i chelovek. – M., 1966. – S.419.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.