•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article analyzes the legal concept of apprenticeship and labour relationships on apprenticeship contract. Identified the specific features of legal relationship on apprenticeship among women. Attention is paid to the peculiarities of conclusion and termination of apprenticeship contract. Identified gaps in the legislation governing this group of relationships. Investigated the tendencies of development of national labor legislation.

References

1. http://www.press-service.uz/uz/lists/view/1371. 2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. - 1996. - №1-songa ilova. 3. O‘sha manba. 4. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2012 y., 18-son, 201-modda. 5. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, - 1996. - №1-songa ilova. 6. Ye.R.Bryuxina, N.V. Novikova Uchenicheskiy dogovor s litsom, ishushim rabotu, kak alternativa trudovomu dogovoru s ispitatelnim srokom https://cyberleninka.ru/article/v/uchenicheskiy-dogovor-s-litsom-ischuschim-rabotu-kak-alternativa-trudovomu-dogovoru-s-ispytatelnym-srokom. 7. http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:2164910136876::NO::P12100_SHOW_TEXT:Y: 8. D.I.Fedotov. Priznaki uchenicheskogo dogovora. http://naukarus.com/priznaki-uchenicheskogo-dogovora (murojaat sanasi: 2018 yil 25 yanvar). 9. S.V.Provotorov. Kak obuchit sotrudnika, no ne poteryat yego? http://www.ippnou.ru. (murojaat sanasi: 2018 yil 25 yanvar). 10. Mitrofanov V.V. Uchenicheskiy dogovor - problemi primeneniya na praktike. https://www.kadrovik.ru.

Share

COinS