•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article deals with the issues of rest period, basic leave, which are the main types of rest period, the order of their provision for hired workers in labor legislation

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘tarilamiz. I J. - T.: O‘zbekiston, 2017. - B.114. 2. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. - T.: Adolat, 2017. 3. Karimov I.A. Inson manfaatlarini ta’minlash, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish - ustuvor vazifamizdir. - T.: O‘zbekiston, 2007. - B.17. 4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - T.: O‘zbekiston, 2017. 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. - 2017. - №6. - 70-modda.

Share

COinS