•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article is devoted to the topical problem of IKT Constitution legal development of legislation by formation and activity of e-government. The authors considers acceptance of the Law about e-government has become a progressive step in improving the legislation of the country. The article review the features of the new Law about e-government.

References

1. Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan. – T.: Uzbekistan. 2017. – S. 8. 2. «Kriticheskiy analiz. zhestkaya distsiplina i personalnaya otvetstvennost dolzhny stat povsednevnoy normoy v deyatelnosti kazhdogo rukovoditelya». Doklad Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyeyeva na rasshirennom zasedanii Kabineta Ministrov. posvyashchennom itogam sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya strany v 2016 godu i vazhneyshim prioritetnym napravleniyam ekonomicheskoy programmy na 2017 god // http://press-service.uz. 3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan. O dalneyshem razvitii kompyuterizatsii i vnedrenii informatsionno-kommunikatsionnykh tekhnologiy. 30 maya 2002 g.. № UP-3080. Narodnoye slovo. 1 iyunya. 2002 god. 4. Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. 2005 g.. № 47-48. st. 355. 5. Postanovleniye Kabineta Ministrov “O sovershenstvovanii normativno-pravovoy bazy v sfere informatizatsii” ot 22 noyabrya 2005 g. №256. Prilozheniye № 1. 6. Zakon Respubliki Uzbekistan “Ob elektronnom pravitelstve”. www.lex.uz.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.