•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The article considers the constitutional and legal bases of state financial control. The author points a qualitative legislative base is needed for effective state financial control. The are articles of the Constitution, other legislative acts for financial control in paper.

References

1. Doklad Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoeva na rasshirennom zasedanii Kabineta Ministrov, posvyashennom itogam sosial'no-ekonomicheskogo razvitiya strani v 2016 godu i vajneyshim prioritetnim napravleniyam ekonomicheskoy programmi na 2017 god. www//prezident.uz 2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O Strategii deystviy po dal'neyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» ot 7 fevralya 2017 g. // Narodnoe slovo. 8 fevralya 2017. № 28 (6692). 3. Bursev V.V. Postroenie sovremennoy sistemi gosudarstvennogo finansovogo kontrolya // Menedjment v Rossii i za rubejom, – 2001 – №2 – S.34–45; Stankevich G.V., Kasevich Ye.V. Kontrol'no-schetnie organi sub'ektov v sisteme gosudarstvennogo finansovogo kontrolya // Politika i pravo – 2008 – № 8. – S.1900 – 1905. 4. Finansovoe pravo. Uchebnik/ Pod. red. prof. O.N. Gorbunovoy. – M.: Yurist, 1996. – S.100. 5. Gracheva Ye.Yu. Problemi pravovogo regulirovaniya gosudarstvennogo finansovogo kontrolya. – M., 2000. – S. 114. 6. Li A.A. Problemi finansovogo zakonodatel'stva. –T.: TGYuI, 2007 – S.36–37. 7. Li A. Finansovoe pravo Respubliki Uzbekistan. – T.: TGYuI, 2003. – S.119; Bilolxujaeva Sh.B. Byudjetnoe pravo Respubliki Uzbekistan. – T.: TGYuI, 2008 – S.129.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.