•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

this article enlightens the issues of further strengthening cooperation between state bodies and public associations in the struggle against corruption and improving its legal mechanisms.

References

1. Kofi A.Annan. Birlashgan Millatlar tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi. BMTning Giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo‘yicha boshqarmasi(Vena). – N'yu-York, 2004. 2. O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurash to‘g‘risida”gi Qonuni. 2017 yil 3 yanvar'. www.lex.uz. 3. Karimov. I.A. Biz tanlagan yo‘l – demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li.T.11, – T.:O‘zbekiston, 2003. – B.28-29. 4. Najimov M.K., Saydullaev Sh.A. Jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutlarining o‘rni. – Toshkent: TDYuU, 2013. – B.38. 5. Karimov I.A. “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma'ruza. 2010-y, 12-noyabr'. – T.: O‘zbekiston, 2010. – B.42-43. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 fevraldagi 2752-sonli qaroriga muvofiq «Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni qoidalarining samarali ijrosini ta'minlash, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish maqsadida 2017–2018 yillarga mo‘ljallangan korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Davlat dasturi. 7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF–4947-sonli Farmoniga 1-ilova “2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, – 2017 y., – №6, – 70-modda.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.