•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, the improvement of the land-water management system in agriculture is considered through the prism of the tasks formulated in the Development Strategy of Uzbekistan for 2017–2021, emphasizing the process of reorganization of the legal status of the state administration bodies of the State Committee for Land Resources of Geodesy, Cartography and State Inventory, the Ministry of Agriculture and Water Resources, with a special role of local authorities, which are the subjects of agricultural production; in the conclusion of current article the role of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On Measures for Cardinal Improvement of Payment Discipline in the Sphere of Providing water supply and wastewater disposal " is emphasized and conclusions on improving the land-water management system in the agriculture are provided.

References

1. Mirziyeyev Sh.M. Novyy etap sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Andizhanskoy oblasti. «Narodnoye slovo». 6 iyunya 2017 g. 2.Karimov I.A. Uzbekistan na poroge dostizheniya nezavisimosti. – T.: Uzbekistan. 2011. – 383 s. 3. Skripnikov N.K. Sovershenstvovaniye upravleniya v sfere prirodopolzovaniya i okhrany okruzhayushchey sredy (na primere Uzbekistana). Statia v Zhurnale zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya. №5 (oktyabr) 2017. Moskva. S.129 -136 4. Camatov G. Akromov B. “Istiklol yillarida agrar tarmokda amalga oshirilgan iktisodiy islokhatlar natizhalari vaistikbollari”. Akademik Yakhye Gulomov nomidagi Respublika ilmiy seminarining 37-yigilishi materiallari. – T.. 2006 .Paulino D. Ungos. Jr. & Paulino Q. Ungos III - Agrarian Law and Social Legislation. 2011. 5. Barte - Law on Agrarian Reform. 2012. 6. Konstitutsiya Respubliki Uzbekistan – T.: Uzbekistan. 2014. – 76 s. 7. Zakon Respubliki Uzbekistan «O dekhkanskom khozyaystve» (Vedomosti Oliy Mazhlisa Respubliki Uzbekistan. 1998 g.. 2004 g.. № 1-2. st.18; Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. 2004 g.. 2016 g.. № 52. st. 597) 8. Zakon Respubliki Uzbekistan «O fermerskom khozyaystve» (novaya redaktsiya) (Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. 2004 g.. № 40-41. st. 433; 2017 g.. № 1. st. 1) 9. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan Ukazom «O Strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan». na period 20172021 gody. ot 7 fevralya 2017 goda. (Sobraniye zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan. 13 fevralya 2017 g.. N6. st.70). 10. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merakh po korennomu sovershenstvovaniyu sistemy zashchity prav i zakonnykh interesov fermerskikh. dekhkanskikh khozyaystv i vladeltsev priusadebnykh zemel. effektivnogo ispolzovaniya posevnykh ploshchadey selskogo khozyaystva». «Narodnoye slovo» ot 10 oktyabrya 2017 goda. 11. http://www.lex.uz 12. http://www.senat.uz 13. http://www.parliament.gov.uz 14. https://www.gov.uz 15. https://www.sardorbek-abduvaliev.uz 16. http://www.press-service.uz/ru/

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.