•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article highlights the issues of circumstances on preventing marriage. Author, having studied the circumstances on preventing marriage, shares with the idea on improvement of family legislation.

References

1. Fuqarolik huquqi. Mualliflar jamoasi. I qism. – Toshkent: TDYuI, 2006. – B.312. 2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 18 noyabrdagi 378-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish qoidalari”. – Toshkent: Adolat, 2016. 3. Shoraxmetov Sh. Musulmon huquqi va xotin-qizlar himoyasi. Sharq mash'alasi. – Toshkent, 1996. – №1–2. – B. 52. 4. Yuldasheva Sh.R. Fuqarolik va oila huquqida vasiylik va homiylikning mohiyati, uning amalga oshirish usullari. Yurid.fan.nomz.Dis..Toshkent, 2005. – B. 159. 5. Nechaeva A.M. Semeynoe pravo. – M.: Yurist, 2000. – S. 307.

Included in

Family Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.