•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article studies the significance of public expertise in drafting laws, which strengthen legal bases of democratic reforms, aim of expertise and its importance. Some suggestions on improvement of the legal mechanism of public expertise are developed.

References

1. Mirziyoev Sh.M. Parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi, islohotlarning tashabbuskori va asosiy ijrochisi bo‘lishi kerak // Xalq so‘zi. – 2017. – 13 iyul'. – B.2. 2. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda. 3. Hakimov R. Mamlakatni modernizasiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishda jamoatchilik nazoratini takomillashtirishning dolzarb masalalari // Fuqarolik jamiyati. – 2011. – № 10. – B.5. 4. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. Mas'ul muharrir N.Toychiev. – T.: Adolat, 2010. – B.167. 5. M.Mamasiddiqov Jamoatchilik nazorati fuqarolik jamiyatini rivojlantirish omilidir // Huquq va burch. – 2014. – № 5. www.huquqburch.uz. 6. Shodmonov Sh. Qonunlar loyihalarini tayyorlashda fuqarolarning keng ishtirok etishi xususida // – Toshkent: Fuqarolik jamiyati – Grajdanskoe obshestvo – Civil society. – 2014. – № 3. – B. 8. 7. Rustamov P. Aktual'nie voprosi i prinsipi osushestvleniya obshestvennoy ekspertizi zakonoproektov // Qonunchilik hujjatlarini ekspertiza qilish muammolari. Ilmiy-amaliy seminar materiallari. – Toshkent, 2005. – B.186. 8. “Ob osnovax obshestvennogo kontrolya v Rossiyskoy Federasii” Federal'niy zakon ot 21 iyulya 2014 g. N 212-FZ. //www.ivo.garant.ru. 9. Zaxarova V.I. Obshestvennaya ekspertiza zakonoproektov: sosiologicheskiy analiz. Avtoref. dis. ... sos. nauk. – Moskva, 2005. – C.9.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.