•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The theoretical-methodological aspects of concept of public control, purpose, functions, and principles are analyzed in the article. The issues connected with the role and importance of civil society in implementing public control are lightened. In addition, the scientists’ approaches to the notion of public control are analyzed and proven definition is worked out.

References

1. Karimov I.A. Biz tanlagan yo‘l – demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li. T.11. – T.: O‘zbekiston, 2003. – B.28 – 29. 2. Abdullaev J.M. Fuqarolik jamiyatini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining roli (nazariy-huquqiy masalalar). Yurid. fan. nomz. ... dis. avtoreferati. – T., 2008. – B.27. 3. Bafaev Sh. Obshestvenniy kontrol' kak vajniy faktor postroeniya demokraticheskogo pravovogo gosudarstva i grajdanskogo obshestva // Obshestvennoe mnenie. Prava cheloveka. – T., 2007. № 1. – S.30. 4. Zubarev S.M. Ponyatie i sushnost' obshestvennogo kontrolya za deyatel'nost'yu gosudarstvennix organov. elektron resurs: http://justicemaker.ru. 5. Ismailov B. Davlat faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning amaliy jihatlari // “O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish masalalari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T., 2007. – B. 44–49. 6. Istiqlol va istiqbol. Mualliflar jamoasi. – T.: O‘zbekiston, 2012. – B.286. 7. Muxamedxodjaeva X.R. Ijro hokimiyati faoliyati yuzasidan jamoatchilik nazorati: nazariy-huquqiy muammolar. Yurid. fanlar nomz. dis... avtoref. – Toshkent, 2011. – B.16. 8. Odilqoriev X. Fuqarolik jamiyati qaror topishining asosiy tamoyillari va qonuniyatlari // “O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish masalalari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T., 2007. – B.81. 9. Oqyulov O. Fuqarolik jamiyati va erkin iqtisodiyot // “O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish masalalari: nazariya va amaliyot” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T., 2007. – B.51. 10. Saburov N. Kuchli jamoatchilik nazorati– fuqarolarning siyosiy-huquqiy faolligining ko‘rsatkichi // Hozirgi zamon davlat va huquq nazariyasining dolzarb muammolari. Ilmiy-nazariy konferensiya materiallari to‘plami. 2-to‘plam. – Toshkent: TDYuI, 2012. –B.17. 11. Taxoeva S.S. Konstitusionno-pravovoy status Obshestvennoy palati Rossiyskoy Federasii: voprosi teorii i praktiki. Avtoreferat dissertasii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk. 12.00.02 – konstitusionnoe pravo; munisipal'noe pravo. – Moskva, 2009. – S.17,18. 12. Tillabaev M. Sotrudnichestvo gosudarstvennix organov i institutov grajdanskogo obshestva v sfere zashiti prav cheloveka //Demokratizasiya i prava cheloveka. – 2008. – №2. – S.120. 13. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013 y., 41-son, 549-modda. 14. O‘zbekiston yuridik ensiklopediyasi. Mas'ul muharrir N.Toychiev. – T.: Adolat, 2010. – B.167. 15. O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini shakllantirish masalalari: nazariya va amaliyot // Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: TDYuI, 2007. – B.45–50. 16. Fedorov V.V. Obshestvenniy kontrol' za deyatel'nost'yu ugolovno-ispolnitel'noy sistemi kak forma vzaimodeystviya grajdanskogo obshestva s gosudarstvom. Avtoreferat dissertasii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk – Vladimir, 2006. – S.4. 17. Hakimov R. Mamlakatni modernizasiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishda jamoatchilik nazoratini takomillashtirishning dolzarb masalalari // Fuqarolik jamiyati. – 2011. – №10. – B.5. 18. Chorshanbiev J. Jamiyatni demokratlashtirish, inson huquqlarini himoya qilishda jamoatchilik nazoratining roli // Jamiyatni demokratlashtirish va inson huquqlarini ta'minlash – O‘zbekiston tajribasi mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – T.: Chashma Print, 2009. – B.336. 19. Chorshanbiev J. Fuqarolik jamiyati shakllanishida jamoatchilik nazoratining ahamiyati // Demokratlashtirish va inson huquqlari. – T., 2008. №2. – B.14.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.