•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, the improvement of the legal regulation of the theoretical and legal bases of obligations causing of harm is analysed. In civil law, a special place is occupied by obligations causing of harm. In connection with this, in the modern civil doctrine of obligations causing of the harm, the scientist-jurists carried out general and special studies from the point of view of theoretical and practical significance. Particular attention is paid to the study of the development trend of national legislation and the problem of law enforcement practice in this sphere. Proposals, recommendations, as well as scientific and practical conclusions were developed regarding the improvement of the legislative framework of obligations because of the harm. Thus, effective legal regulation of the obligation because of causing harm provides protection of the rights and legitimate interests of subjects of civil legal relations is a guarantee of fair and equitable protection.

References

1. Rasporyajenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan «Ob organizasionnix merax po razrabotke i realizasii gosudarstvennoy programmi «God dialoga s narodom i interesov cheloveka» // Sobranie zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan, 2017 g., № 6, st. 70. 2. Konstitusiya Respubliki Uzbekistan. – T.: Uzbekistan, 2015 g. 3. Kommentariy k Grajdanskomu kodeksu Respubliki Uzbekistan. T.1. Ministerstvo yustisii RUz, Sentr izucheniya pravovix problem. – T.: ARTFLEX, 2010. – 768 s. 4. Nevzgodina Ye.L. Ponyatie, spesificheskie osobennosti i sistema vnedogovornix obyazatel'stv iz prichineniya vreda po zakonodatel'stvu Rossiyskoy Federasii//Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Pravo». –2010. № 2 (23). – S. 61–64. 5. Kommentariy k Grajdanskomu kodeksu Respubliki Uzbekistan (chast' 2). Professional'nie kommentarii. T.3. — Tashkent: Ministerstvo yustisii Respubliki Uzbekistan, SMI­ASIA, 2011. – 736 s. 6. Grajdanskiy kodeks Respubliki Uzbekistan. – T.: Adolat, 2015. ch.2. st. 1194. 7. Grajdanskiy kodeks Respubliki Uzbekistan. – T. : Adolat, 2015. ch.3. st. 1194. 8. www.Lex.uz. 9. Neobxodimost' razrabotki konsepsii podobnogo metoda obsujdayutsya v yuridicheskix jurnalax. Naprimer, Patrash I.P. Konsepsiya chastnix metodik rascheta ubitka // Yurist. – 2014, – №21. – 29 s. 10. Vedomstvenniy akt podobnogo roda bil razrabotan vo vremya bivshego SSSR. Pis'mo Gosarbitraja SSR ot 28 dekabrya 1990 g. NC-12-HA-225 O metodike opredeleniya razmera ubitka (ubitka prichinennogo narusheniyam xozyaystvennix dogovorov). //Byulleten' normativnix aktov Ministerstv i vedomstv SSSR. – 1991. – №8.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.