•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article substantiates the need for a strategy for the progressive development of the state. The author defines the «strategy of the state» and characterizes this category, linking it to the functions and goals of the state.

References

1. Mirziyeyev Sh. Vystupleniye Prezidenta Respubliki Uzbekistan na 72-y sessii Generalnoy Assamblei OON 19 sentyabrya 2017 goda // http://prezident.uz/ru/lists/view 2. Adilkhodzhayeva S.M. Globalizatsiya i strategiya gosudarstva. – T.: TDYuI. 2007. – S.130. 3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» ot 7 fevralya 2017 g. // Narodnoye slovo. 8 fevralya 2017. – № 28 (6692). 4. Adilkhodzhayeva S.M. Evolyutsiya politiko-pravovykh idey liberalizma. problemy ikh realizatsii na sovremennom etape: voprosy teorii i praktiki. – Dissert. na soisk.uch. step.dokt.yur. nauk. – T.: Akademiya MVD. 2003. 5. BadieB. Lafinllesterritories. Paris. 1995. 6. Berlin I. Stremleniye k idealu // Voprosy filosofii. – 2000. – №5. – S.58.

Share

COinS