•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

In this article, there are reviewed some issues of legal regulation of protection and use of transboundary natural objects, particularly analysis of international norms for development of relations on protection of ozone layer, atmosphere, water, as well as the positive results of the works being done in this field, and given scientific, theoretical, practical proposals related to the development of their legal regulation.

References

1. Strategiya deystviy po pyati prioritetnim napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017 – 2021 godax. //Sobranie zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan, 2017 g., № 6, st. 70, № 20, st. 354, № 23, st. 448, № 29, st. 683, st. 685, № 34, st. 874. 2. Vistuplenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoeva na pervom Sammite Organizasii islamskogo sotrudnichestva po nauke i texnologiyam. //Narodnoe slovo, 2017. – 11 sentyabrya. 3. Karimov I.A. Uzbekistan na poroge XXI veka: ugrozi bezopasnosti, usloviya i garantii progressa. – Tashkent: Uzbekistan, 1997. – S.108. 4. Vistuplenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoeva 19 sentyabrya 2017 goda na 72-y sessii General'noy Assamblei Organizasii Ob'edinennix Nasiy. // Narodnoe slovo. 2017. – 20 sentyabrya. 5. Konsepsiya administrativnoy reformi v Respublike Uzbekistan, kotoraya prinyata 8 sentyabrya 2017 goda. // Narodnoe slovo, 2017 g. 9 sentyabrya. 6. Rezyume Nasional'nogo obzora po osenke progressa, dostignutogo Respublikoy Uzbekistan po vipolneniyu Povestki Dnya na XX1 vek. – Tashkent, 2002. 7. Yeldishev Yu. Udastsya li izbejat' «vodnix voyn». // Ekologiya i jizn'. – №3, – 2003. 8. Uzbekistan i Kirgizstan na puti ukrepleniya vzaimovigodnogo sotrudnichestva. //Narodnoe slovo, 2017 god 5 sentyabrya. 9. Konvensiya po oxrane i ispol'zovaniyu transgranichnix vodotokov i mejdunarodnix ozer ot 1966g. 10. Konvensiya OON po oxrane i ispol'zovaniyu transgranichnix vodotokov i mejdunarodnix ozer, ot 18 sentyabrya 1992 goda. 11. Konvensiya OON po oxrane i ispol'zovaniyu transgranichnix vodotokov i mejdunarodnix ozer, ot 18 sentyabrya 1992 goda. 12. Konvensiya General'noy Assamblei OON o prave ispol'zovaniya mejdunarodnix vodotokov, ot 21 maya 1997 goda. 13. Narodnoe slovo. – 2013. – 23 avgusta. 1. Strategiya deystviy po pyati prioritetnim napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017 – 2021 godax. //Sobranie zakonodatel'stva Respubliki Uzbekistan, 2017 g., № 6, st. 70, № 20, st. 354, № 23, st. 448, № 29, st. 683, st. 685, № 34, st. 874. 2. Vistuplenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoeva na pervom Sammite Organizasii islamskogo sotrudnichestva po nauke i texnologiyam. //Narodnoe slovo, 2017. – 11 sentyabrya. 3. Karimov I.A. Uzbekistan na poroge XXI veka: ugrozi bezopasnosti, usloviya i garantii progressa. – Tashkent: Uzbekistan, 1997. – S.108. 4. Vistuplenie Prezidenta Respubliki Uzbekistan Sh.Mirziyoeva 19 sentyabrya 2017 goda na 72-y sessii General'noy Assamblei Organizasii Ob'edinennix Nasiy. // Narodnoe slovo. 2017. – 20 sentyabrya. 5. Konsepsiya administrativnoy reformi v Respublike Uzbekistan, kotoraya prinyata 8 sentyabrya 2017 goda. // Narodnoe slovo, 2017 g. 9 sentyabrya. 6. Rezyume Nasional'nogo obzora po osenke progressa, dostignutogo Respublikoy Uzbekistan po vipolneniyu Povestki Dnya na XX1 vek. – Tashkent, 2002. 7. Yeldishev Yu. Udastsya li izbejat' «vodnix voyn». // Ekologiya i jizn'. – №3, – 2003. 8. Uzbekistan i Kirgizstan na puti ukrepleniya vzaimovigodnogo sotrudnichestva. //Narodnoe slovo, 2017 god 5 sentyabrya. 9. Konvensiya po oxrane i ispol'zovaniyu transgranichnix vodotokov i mejdunarodnix ozer ot 1966g. 10. Konvensiya OON po oxrane i ispol'zovaniyu transgranichnix vodotokov i mejdunarodnix ozer, ot 18 sentyabrya 1992 goda. 11. Konvensiya OON po oxrane i ispol'zovaniyu transgranichnix vodotokov i mejdunarodnix ozer, ot 18 sentyabrya 1992 goda. 12. Konvensiya General'noy Assamblei OON o prave ispol'zovaniya mejdunarodnix vodotokov, ot 21 maya 1997 goda. 13. Narodnoe slovo. – 2013. – 23 avgusta.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.