•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

in this article, the author analyzed the ratio of contracts for the international carriage of passengers and luggage. In the article, the author noted the optional features of the international carriage of luggage in relation to the international carriage of a passenger. Based on the analysis carried out by the author, it has been given the definition to the concept of an international baggage transportation contract.

References

1. Grajdanskoe pravo. Uchebnik / Pod red. A.P.Sergeeva, Yu.K.Tolstogo. − M., 1997. Ch.2. − S.407 (avtori glavi: D.A.Medvedev, V.T.Smirnov). 2. Grajdanskoe pravo. Uchebnik. V 3-x t. / pod red. A.P.Sergeeva. − M.: RG-Press, 2009. T. 2. − S.819. Nichego podobnogo mi ne naxodim, rassmatrivaya obyazatel'stvo perevozchika, v svyazi s dostavkoy bagaja. 3. Vitryanskiy V.V. Dogovor perevozki. − M., 2001. − S.314. 4. Aksessor shartnoma (lot. “accessio” – qo‘shimcha, bog‘liq) − asosiy shartnomaga qo‘shimcha ravishda rasmiylashtirilgan shartnoma hisoblanib, yuridik jihatdan unga bog‘liq hisoblanadi. 5. Ostroumov N.N. Pravovoy rejim vozdushnix perevozok//Zakon. − 1997. − №8. − S.29. 6. Tarasov M.A. Ocherki transportnogo prava. − M., 1951. − S.87; On je. Dogovor perevozki po sovetskomu pravu. – M. 1954. − S. 131; Izvolenskiy V.N. Pravovie voprosi jeleznodorojnix perevozok. − M., 1951. − S. 170; Bikov A.G., Polovinchik D.I. Osnovi avtotransportnogo prava. − M, 1974. − S. 203; Kommentariy k Grajdanskomu kodeksu RSFSR / Pod red. S.N. Bratusya, O.N. Sadikova. − M., 1982. − S. 447 (avtor glavi – G.B. Astanovskiy); Kommentariy k Ustavu jeleznix dorog SSSR / Pod red. G.B. Astanovskogo. − M., 1986. − S. 279; Kommentariy k Kodeksu torgovogo moreplavaniya Rossiyskoy Federasii / Pod red. G.G. Ivanova. − M., 2000. − S. 322 (avtor kommentariya – T.A. Fadeeva). 7. Soglashenie o mejdunarodnom passajirskom soobshenii (SMPS) s izmeneniyami i dopolneniyami na 1 maya 2017 goda // www.osjd.org. 8. Soglashenie o mejdunarodnom passajirskom soobshenii (SMPS) s izmeneniyami i dopolneniyami na 1 maya 2017 goda // www.osjd.org. 9. Soglashenie o mejdunarodnom passajirskom soobshenii (SMPS) s izmeneniyami i dopolneniyami na 1 maya 2017 goda // www.osjd.org. 10. Soglashenie o mejdunarodnom passajirskom soobshenii (SMPS) s izmeneniyami i dopolneniyami na 1 maya 2017 goda / www.osjd.org.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.