•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article examines the role of labor relations in private international law, as well as an analysis of national and international legal instruments in the field of labor relations reflected the substance of the legal regimes applicable to entities with foreign element.

References

1. Tolstix V.L. Kollizionnoe regulirovanie trudovix otnosheniy // Trudovoe pravo. – 2003.– № 4. 2. Zvekov V.P. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Uchebnik. – M., 2004. – S. 44 – 45. 3. Andriyanova M.A. Trudovie otnosheniya s uchastiem inostransev v sisteme mejdunarodnogo chastnogo i trudovogo prava Rossii: Avtoref. diss. kand-ta yurid. nauk. – M., 2002. 4. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Inostrannoe zakonodatel'stvo. // Sost. Jil'sov A.N., Muranov A.I. – M.: Statut, 2000. – S. 321–322. 5. Skachkova G.S. Rasshirenie sferi deystviya trudovogo prava i differensiasii yego norm. – M., 2003. – S. 16 – 17. 6. Boguslavskiy M.M. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Uchebnik. 6-e izd., pererab. i dop. – M.: Norma: INFRA-M, 2012. – S. 704. 7. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Uchebnik // Otv. red. G.K. Dmitrieva. – M., 2006. – S. 121–123. 8. Erpileva N.Yu. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Uchebnik. – M., 2005. – S. 110–111. 9. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1998. – № 5 – 6. 97-modda. 10. Matrusova T. N. Gosudarstvennoe regulirovanie sferi truda v Yaponii // Trud za rubejom. – 2006. – №1. – S. 11. 11. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. Rasmiy nashr – O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2011. – B. 276.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.