•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article examines the role of labor relations in private international law, as well as an analysis of national and international legal instruments in the field of labor relations reflected the substance of the legal regimes applicable to entities with foreign element.

References

1. Tolstix V.L. Kollizionnoe regulirovanie trudovix otnosheniy // Trudovoe pravo. – 2003.– № 4. 2. Zvekov V.P. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Uchebnik. – M., 2004. – S. 44 – 45. 3. Andriyanova M.A. Trudovie otnosheniya s uchastiem inostransev v sisteme mejdunarodnogo chastnogo i trudovogo prava Rossii: Avtoref. diss. kand-ta yurid. nauk. – M., 2002. 4. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Inostrannoe zakonodatel'stvo. // Sost. Jil'sov A.N., Muranov A.I. – M.: Statut, 2000. – S. 321–322. 5. Skachkova G.S. Rasshirenie sferi deystviya trudovogo prava i differensiasii yego norm. – M., 2003. – S. 16 – 17. 6. Boguslavskiy M.M. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Uchebnik. 6-e izd., pererab. i dop. – M.: Norma: INFRA-M, 2012. – S. 704. 7. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Uchebnik // Otv. red. G.K. Dmitrieva. – M., 2006. – S. 121–123. 8. Erpileva N.Yu. Mejdunarodnoe chastnoe pravo. Uchebnik. – M., 2005. – S. 110–111. 9. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 1998. – № 5 – 6. 97-modda. 10. Matrusova T. N. Gosudarstvennoe regulirovanie sferi truda v Yaponii // Trud za rubejom. – 2006. – №1. – S. 11. 11. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. Rasmiy nashr – O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2011. – B. 276.

Share

COinS