•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the experience of foreign countries (Germany, France, The United States and Japan) related to the regulation of disability pensions.

References

1. Antropov R.V. Sosial'noe zakonodatel'stvo Germanii vo vtoroy polovine XIX veka: osobennosti, evolyusiya i rol' v istoricheskom prosesse. http://e-notabene.rul. 2. Ijaeva A.R. Konsepsiya razvitiya pensionnoy sistemi Rossiyskoy Federasii v postkrizisniy period: avtoref. … k.e.n. – Moskva: FGBOU VPO Gos. Univ. Uprav. 2013. – S.31. 3. Raxmonov.D.A. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida pensiya ta'minoti tizimining rivojlanish tendensiyalari: o‘zbekistonda qo‘llash yo‘nalishlari “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2015 yil. may – iyun'. – № 3. 4. The National Pension of Japan https://www.nenkin.go.jp 5. Lyusher F. Konstitusionnaya zashita prav i svobod lichnosti. // Konstitusiya i zakonodatel'nie akti. – M., 2001. 6. Sh.Allayarov, D. Toshmuxammedova. Davlat pensiya ta'minoti (o‘quv qo‘llanma) – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2014. – B.34.

Share

COinS