•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

This article analyzes the experience of foreign countries (Germany, France, The United States and Japan) related to the regulation of disability pensions.

References

1. Antropov R.V. Sosial'noe zakonodatel'stvo Germanii vo vtoroy polovine XIX veka: osobennosti, evolyusiya i rol' v istoricheskom prosesse. http://e-notabene.rul. 2. Ijaeva A.R. Konsepsiya razvitiya pensionnoy sistemi Rossiyskoy Federasii v postkrizisniy period: avtoref. … k.e.n. – Moskva: FGBOU VPO Gos. Univ. Uprav. 2013. – S.31. 3. Raxmonov.D.A. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida pensiya ta'minoti tizimining rivojlanish tendensiyalari: o‘zbekistonda qo‘llash yo‘nalishlari “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. 2015 yil. may – iyun'. – № 3. 4. The National Pension of Japan https://www.nenkin.go.jp 5. Lyusher F. Konstitusionnaya zashita prav i svobod lichnosti. // Konstitusiya i zakonodatel'nie akti. – M., 2001. 6. Sh.Allayarov, D. Toshmuxammedova. Davlat pensiya ta'minoti (o‘quv qo‘llanma) – T.: IQTISOD-MOLIYA, 2014. – B.34.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.