•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

The criteria for classifying legal entities is analysed by the purpose of the activity; the form of ownership is classified in this article. The author sanctified the essence and significance of public entities by exploring the concept of organizational and legal unity of the classification of legal entities.

References

1. Serova O.A. Klassifikasiya yuridicheskix lis. Monografiya. – M.: Yurist, 2009. – S.26. 2. Kolokolova Ye.O. Kooperatsiya kak forma samoorganizasii naseleniya [Elektronniy resurs] // Teoriya i praktika obshestvennogo razvitiya. 2010. № 3. S. 1– 4. URL: http: // teoria-practica.ru. 3. Shichanin A.V., Grevkov O.D. Tendensii razvitiya institutov «yuridicheskie lisa» v rossiyskom grajdanskom zakonodatel'stve. Problemi poiska balansa interesov yuridicheskogo lisa, yego uchastnikov i kreditorov // Advokat. 2000. – №2; Bublik V. Grajdanskoe zakonodatel'stvo i imushestvenniy status ekonomicheskix agentov // Xozyaystvo i pravo. 1996. – №8. 4. Zalesskiy V.V. Sozdanie i deyatel'nost' kommercheskix organizasiy // Pravo i ekonomika. 1998. – №.1. – S. 14. 5. Kozlova N.V. Ponyatie i sushnost' yuridicheskogo lisa. – M., 2003. – S.229. 6. Jilinskiy S.E. Pravovaya osnova predprinimatel'skoy deyatel'nosti (predprinimatel'soke pravo). Kurs leksiy. – M.: Norma-INFRA-M, 1998. – S.94. 7. Zbaraskaya L.A. Organizasionnoe yedinstvo v sisteme obyazatel'nix priznakov yuridicheskogo lisa: avtoref. dis... kand. yurid. nauk. – Vladivostok, 2003. – S.7. 8. Grajdanskoe pravo. V 4 t. Tom I. Obshaya chast'. Uchebnik / – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: Volters Kluver, 2005. – S.225. 9. Rahmonqulov H.R. Fuqarolik huquqining sub'ektlari. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDYuI, 2008. – B.80. 10. Grajdanskoe pravo: Uchebnik. V 3 t. T.1. – 6-e izd., pererab. i dop. / N.D.Egorov i dr.; Otv. red. P.A.Sergeev, Yu.K.Tolstoy. – M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2003. – S.165. 11. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga sharh. I jild. – T.: Vektor-Press, 2010. – B.93. 12. Karaxodjaeva D.M. Institut prava sobstvennosti yuridicheskix lis: osobennosti istoricheskogo razvitiya i sovremennoe sostoyanie v Uzbekistane // Pravo i politika. – 2006. – № 2. – S.56. 13. Yastrebov O.A. Problemi gosudarstva i prava za rubejom: osnovi pravovogo polojeniya yuridicheskix lis publichnogo prava zarubejnix stran // Vestnik RUDN, seriya Yuridicheskie nauki, 2009, № 4. – S. 33 – 35. 14. Talapina E.V. Administrativnoe pravo Fransii segodnya // Yejegodnik sravnitel'nogo pravovedeniya, 2004 g. – M.: Norma, 2005. – S.137–138. 15. Konstitusii gosudarstv Yevropi: V 3 t. / Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya pri Pravitel'stve Rossiyskoy Federasii / Pod obsh. red. L.A.Okun'kova. – M.: Norma, 2001. – T.1. – S.653. 16. Konstitusii gosudarstv Ameriki: V 3 t. – M., 2006. – T. 3. 17. Konstitusii gosudarstv Yevropi. V 3 t. / Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya pri Pravitel'stve Rossiyskoy Federasii / Pod obsh. red. L.A.Okun'kova. – M.: Norma, 2001. – T. 2. – 212 s.

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.