•  
  •  
 

Review of law sciences

Abstract

the article analyzes several significant directions of scientific research related with the problems of contemporary state and law development from the point of view of theory and history of state and law. It investigates scientific necessity of such problems as forming civil society and building legal state, theory and practice of separation of powers, the social control, the social partnership, transparency of state bodies` activity, law-making technique, gaps in law and ways of overcoming.

References

1. Gumplovich L. Obshee uchenie o gosudarstve. – SPb.,1910. – S.36 / Problemi teorii gosudarstva i prava /Pod. red. d.yu.n. prof. M.N.Marchenko. – M.: Yurist, 2004. – S.74. 2. Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li. / Karimov I.A. O‘zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1. – T.: O‘zbekiston, 1996. – B.39–44. 3. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. Tuzuvchi: Maxmudov T. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi markazi, 1993. – B.224. Nizomulmulk. Siyosatnoma, yoki Siyar ul-muluk. Fors tilidan tarj., so‘z boshi va izohlar mualliflar: Shodmon Vohid Xusaynzoda, A. Erkinov. – T.: Yangi asr, 2008. – B.240. 4. Temur tuzuklari. – T.: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashr., 1996. – B.344. Termiziy Xoja Samandar. Dastur ul-muluk. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.1997. – B.272. 5. Karimov I.A. Amalga oshirayotgan islohotlarimizni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish – yorug‘ kelajagimizning asosiy omilidir // Xalq so‘zi. – 2013. – 9 dekabr'. 6. Karimov I.A. Biz tanlagan yo‘l – demokratik taraqqiyot va ma'rifiy dunyo bilan hamkorlik yo‘li. T.11. – T.: O‘zbekiston. 2003. – B.28 – 29. 7. Xart G.L.A. Ponyatie prava. Per. s angl. Pod obsh. red. Ye.V.Afonasina i S.V.Moiseeva. – SPb. Izd.: S-Peterb. un-ta. 2007. – S.302. (H. L. A. Hart. The Soncept of law. Sarendon law series. Oxford University Press. 1961.) 8. “Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta'minlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni.2017 yil, 7 sentyabr'. №O‘RQ – 443. Lex.uz. 9. Karimov I.A. O‘zbekistonning siyosiy-ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarning asosiy tamoyillari. – T., 1995. – B.29. 10. Karimov I.A. Hozirgi bosqichda demokratik islohotlarni chuqurlashtirishning muhim vazifalari // Yangicha fikrlash va ishlash – davr talabi. T.5. – T.: O‘zbekiston, 1997. – B.128. 11. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasining saylangan Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. // Xalq so‘zi. – 2016. – 8 dekabr'. 12. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013 y., 29-son, 372-modda; 2017 y., 19-son, 335-modda, 37-son, 980-modda.

Share

COinS