•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This article examines the legal content and frameworks of the application of the privileges and immunities of the representative offices of international organizations in member states. It contains a detailed analysis and deliberation of the legal basis of privileges and immunities of representative offices of international organizations in Member States. The article tries to clarify and highlight the most pressing issues concerning the application of privileges and immunities of representations of international organizations, and propose some practical solutions to those issues.

First Page

26

Last Page

31

References

I .Prezident O’zbekistana Shavkat Mirziyoev vistupil na 72-y sessii General'noy Assamblei OON // INrz://rgez1s1ep1 :.i2/gi/Pz1 :z/u1e W /1063. — 2017. — 20 avg. 2. Chistoxodova I.A. Mejdunarodno-pravovoy status i funktsii zarubejnix predstavitel'stv gosudarstv i mejdunarodnix mejpraviterstvennix organizatsiy: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. — M.RUDN, 2005. — S. 22. 3. Vaxabov X.Dj. Institut predstavitel'stva gosudarstv v mejdunarodnix organizatsiyax v sovremennom mejdunarodnom prave: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. — T.: UMED, 2007. — S. 20. 4. Vaxabov X.Dj. Institut predstavitel'stva gosudarstv v mejdunarodnix organizatsiyax v sovremennom mejdunarodnom prave: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. — T.: UMED, 2007. — S. Tam je. — S. 19. 5. Shibaeva YE.A., Potochniy M. Pravovie voprosi strukturi i deyatel'nosti mejdunarodnix organizatsiy: Uchebnoe posobie. — 2-ye izd. — M.: Izd-vo MGU, 1988. — S.61. 6. Stat'ya 104 Ustava OON ot 24 iyunya 1945 g. // Ustav OON i Statut Mejdunarodnogo Suda. — M.: Informatsionniy sentr Predstavitel'stva OON, 2017. — S. 52. 7. Stat'ya 15 Xartii Shanxayskoy organi-zatsii sotrudnichestva ot 7 iyunya 2002 g. // NNrULIIIIIIzesgzso.oga/ peW z s!ye1 :al.azr?1s! =217&1-apaiaae1 R=3Razdel 1 stat'i II Soglasheniya mejdu Pravitel'stvom Rossiyskoy Federatsii i Mejdunarodnoy finansovoy korporatsiey о postoyannom predstavitel'stve Mejdunarodnoy finansovoy korporatsii v Rossiyskoy Federatsii ot 24 sentyabrya 1997 g. // NNr:// W\A\Aldouegptep1 :.gi/s1a1 :a/peW5_rpp1 :.N1 :t1?Ne_1s1- = 103&pe\mz_1s!=6391. 8. Stat'i 4-9 Soglasheniya mejdu Pravitel'stvom Rossiyskoy Federatsii i Organizatsiey ekonomicheskogo sotrudnichestva i razvitiya о privilegiyax i immunitetax Organizatsii v 9. Rossiyskoy Federatsii ot 8 iyunya 1994 g. // NPr:/Allllllpra-dou.dagWye'.gi:-8080/rilyu/s1e1 :ai11 :.a5r?po=1418983. 10. Stat'i 2-6 Konventsii о privilegiyax i immunitetax Shanxayskoy organizatsii sotrudnichestva ot 17 iyunya 2004 g. i st.st. 2-6 Soglasheniya mejdu gosudarstvami-chlenami I I .Shanxayskoy organizatsii sotrudnichestva о Regional'noy antiterroristicheskoy strukture ot 7 iyunya 2002 g. 12.Sm. podr.: Poryadok akkreditatsii diplomaticheskix predstavitel'stv, kon-sul'skix uchrejdeniy inostrannix gosudarstv, predstavitel'stv mejduna-rodnix organizatsiy i ix sotrudnikov pri Ministerstve inostrannix del Respubliki O’zbekistan ot 8 maya 2001 g. // 13. Sobranie zakonodatel'stva Res-publiki O’zbekistan. — 2001. — № 9 (21). — St. 47. 14. Polojenie «О diplomaticheskix predstavitel'stvax i konsul'-skix uchrejdeniyax inostrannix gosudarstv v Respublike O’zbekistan» ot 8 maya 2001 g. // Sobranie zakonodatel'stva Respubliki O’zbekistan. — 2001. — № 9 (21). — St. 47. 15. Razdel 1 stat'i II Konventsii о privilegiyax i immunitetax Ob’edinennix Natsiy ot 13 oktyabrya 1946 g. // Deystvuyushee mejdunarodnoe pravo. V 3-x tomax / Sost. YU.M. Kolosov i 16. E.S. Krivchikova. Tom 1. — M.: Izd-vo Moskovskogo nezavisimogo instituta mejdunarodnogo prava, 2016. — S. 616. 17. Stat'ya 3 Konventsii о privilegiyax i immunitetax Shanxayskoy Organizatsii Sotrudnichestva ot 17 iyunya 2004 g. /NPr:// \AIIIAL5es1:5so.ogd/pe\l/5_s1e1 :al.-a5r?1s1=217&1_apdiadeYU=3. 18. Stat'i 8-10 Dopolnitel'nogo protokola о privilegiyax i immunitetax organizatsii Chernomorskogo ekonomicheskogo sotrudnichestva ot 30 aprelya 1999 g. // IPr://\ALALI/.1 a\l/t1 x.gi/a'go,rlr?1 s1 =5064.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.