•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The article analyses the scientific and comperative-legal aspects of the notion of assessment of evidence. Besides, recommendations on improvement of the notion of assessment of evidence.

First Page

18

Last Page

25

References

I .Jdanova YA.V. Problemi veroyatnogo i dostovernogo v ugolovno-protsessual'nom dokazivanii i ix vliyanie na prinyatie otdel'nix protsessual'nix resheniy sledovatelem: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk. — Ijevsk, 2004. — S. 7-11. 2. Vorob'eva YU.YU. Sovremennie problemi protsessa dokazivaniya v rossiyskom ugolovnom sudoproizvodstve: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk: — Orenburg, 2006. — S. 8. 67A0 ’zbekistan Respublikasining Jinoyatprotsessual kodeksi (10.11.2018 yilgacha bulgan xolati) // 1t11r://1ex.i2 (O’zbekistan Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy b)/ 3. “O’zbekistan Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi (10.11.2018 yilgacha bulgan xolati) // IMr://1 ex.ig (O’zbekistan Respublikasi Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi). 4 .0 ’zbekistan Respublikasining jinoyat protsessi: Darslik // B.A. Mirenskiy, A.X. Raxmonkulov, D. Kamalxodjaev, V V. Kadirova va boshk. ~ T.: O’zbekistan Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. - B. 126-127. 5.lnogomjonova Z.F., Tulaganova G.Z. Jinoyat protsessi muammolari: O’quv qo’llanma . - T.: TDYUI, 2006. - B. 91. 6.O’zbekistan Respublikasining jinoyat protsessi: Darslik // B.A. Mirenskiy, A.X. Raxmonkulov, D. Kamalxodjaev,V.V. Kadirova va boshk,. - T.: O’zbekistan Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. - B. 126-127. 7.Jinoyat protsessi: O’quv qo’llanma / D.M. Mirazov, I.E. Xojanazarov, SH.N. Berdiyarov. - T.: O’zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013. - B. 110-112. 8.lnogomjonova Z.F., Tulaganova G.Z. Jinoyat protsessi muammolari: O’quv qo’llanma . - T.: TDYUI, 2006. - B. 94. 9.Jdanova YA.V Problemi veroyatnogo i dostovernogo v ugolovno-protsessual'nom dokazivanii i ix vliyanie na prinyatie otdel'nix protsessual'nix resheniy sledovatelem: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk. — Ijevsk, 2004. — S. 7-11. 10.O’zbekistan Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi (10.11.2018 yilgacha bulgan xolati) // ITTr://1 ex.ig (O’zbekiston Respublikasi Konun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi). I I .Ugolovno-protsessual'niy kodeks Respubliki Armeniya ot 1 sentyabrya 1998 goda (Po sostoyaniyu na 30.03.2018) / / 1111 r:// 'aze.zr1p1ogt.gi (Baza dannix zakonodatel'stvo stran SNG). 12. Ugolovno-protsessual'niy kodeks Respubliki Moldova ot 14 marta 2003 goda (Po sostoyaniyu na 23.03.2018) // 1111 r:// 'aze.zr1p1ogt.gi (Baza dannix zakonodatel'stvo stran SNG). 13. Ugolovno-protsessual'niy kodeks Turkmenistana ot 18 aprelya 2009 goda (Po sostoyaniyu na 09.06.2018) // Nlr://'aze.zr1 p1 ogt.gi (Baza dannix zakonodatel'stvo stran SNG). 14. Ugolovniy protsessual'niy kodeks Ukraini ot 13 aprelya 2012 goda (Po sostoyaniyu na 12.07.2018) // Nlr:// 'aze.zrshlogt.gi (Baza dannix zakonodatel'stvo stran SNG). 15. Ugolovno-protsessual'niy kodeks Kirgizskoy Respubliki ot 2 fevralya 2017 goda (Po sostoyaniyu na 10.11.2018) // 1t11 r:// 'aze.zrlp l ogt.gi (Baza dannix zakonodatel'stvo stran SNG). 16. Ugolovno-protsessual'niy kodeks Respubliki Kazaxstan ot 4 iyulya 2014 goda (Po sostoyaniyu na 12.07.2018) // 1t11 r:// 'aze.zrlplogt.gi (Baza dannix zakonodatel'stvo stran SNG). 17.Shitov M.A. Otsenochnaya deyatel'nost' sledovatelya v protsesse dokazivaniya: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk. - Krasnodar, 2003. — S. 6-7. 18.Beloxortov I. I. Otsenka dokazatel'stv sudom pervoy instantsii po ugolovnomu delu: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk,- Krasnodar, 2011. — S. 7-8. 19.Shitov M.A. Otsenochnaya deyatel'nost' sledovatelya v protsesse dokazivaniya: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni kandidata yuridicheskix nauk. - Krasnodar, 2003. — S. 7. 20. Rudenko A.V. Soderjatel'naya logika dokazivaniya: dialekticheskie i formal'no-logicheskie osnovi: ugolovno protsessual'noe i kriminalisticheskoe issledovanie: avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni doktora yuridicheskix nauk. — Krasnodar, 2011. — S. 15-16. _ 21. Jinoyat protsessi (Umumiy kiem): Ma’ruzalar kursi / E.X.Narbutaev. - T.: O’zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013. - B. 53-54

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.