•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This article illustrates the theoretical aspects of facultative signs of the objective side of the crime and their legal significances, including the theoretical and practical problems of facultative signs of the objective side of the crime, which are specified in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. In addition, proposals and recommendations are given for further Improvement of the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan.

First Page

75

Last Page

79

References

I .Kudryavtsev V.N. Ob’ektivnaya storona prestupleniya. - M.: Izd-vo yuridicheskoy literaturi, I960,- S. 8. 2. Boyko A.I. Prestupnoe bezdeystvie. - SPb.: Izd-vo «Yuridicheskiy sentr Press», 2003. — S. 42. 3. Entsiklopediya ugolovnogo prava. T. 4. Sostav prestupleniya. -Izdanie V.B.Malinina.-SPb,.2005.-S.238. 4. Traynin A.N. Izbrannie trudi / Sostavlenie, vstupitel'naya stat'ya N.F. Kuznetsovoy. SPb.: Izd-vo «Yuridicheskiy sentr Press», 2004. — 5. 79. 5. Kurs ugolovnogo prava. Obshaya chast'. Tom 1: Uchenie о prestuplenii. Uchebnik dlya vuzov / Pod red. N.F. Kuznetsovoy, I.M. Tyajkovoy. - M.: IKD «Zertsalo-М», 2002. — S. 172. 6. Jinoyat xuk,uk,i. Umumiy k,ism: Darslik (Tuldirilgan va k,ayta ishlangan ikkinchi nashri) / R.Kabulov, A.A.Otajonov va boshk,. — T.: O’zbekistan Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. — B. 94. 7. Rustambaev M.X,. Jinoyat xuk.uk,i (Umumiy k,ism) : OUYU uchun darslik. — T.: “ILM ZIYO” nashriyoti, 2005. — B. 107-108. 8. Ugolovnoe pravo. Obshaya chast': Uchebnik / Pod red. V.N.Petrasheva.-M.:lzd-vo «PRIOR», 1999,- S. 154. 9. Entsiklopediya ugolovnogo prava. T.4. Sostav prestupleniya.-Izdanie V.B.Malinina.-SPb.,2005.-S.239. 10. Entsiklopediya ugolovnogo prava. T.4. Sostav prestupleniya. -Izdanie V.B.Malinina.-SPb.,2005.-S. 241. I I .Traynin A.N. Izbrannie trudi / Sostavlenie, vstupitel'naya stat'ya N.F. Kuznetsovoy. SPb.: Izd-vo «Yuridicheskiy sentr Press», 2004. — S. 79. 12. Timeyko G.V. Obshee uchenie ob ob’ektivnoy storone prestupleniya. — Izdatel'stvo Rostovskogo universiteta, 1977.— S. 10. 13. Kudryavtsev V.N. Ob’ektivnaya storona prestupleniya. - M.: Izd-vo yuridicheskoy literaturi, 1960. — S. 10. 14. Boytsov A.I. Deystvie ugolovnogo zakona vo vremeni i v prostranstve. — SPb., 1995. — S. 5. 15. Panov N.l. Sposob soversheniya prestupleniya i ugolovnaya otvetstvennost'. -Xar'kov: Izd-vo «Visshaya shkola», 1982. — S. 20. 16. Kozlov A.P. Ponyatie prestupleniya. - SPb.: Izd-vo «Yuridicheskiy sentr Press», 2004. — S. 196. 17. Kurs ugolovnogo prava. Obshaya chast'. Tom 1: Uchenie о prestuplenii. Uchebnik dlya vuzov / Pod red. N.F. Kuznetsovoy, I.M. Tyajkovoy. - M.: IKD «Zertsalo-М», 2002. — S. 174; 18. Ugolovnoe pravo. Obshaya chast': Uchebnik/ Pod red. L.D. Gauxmana i SV. Maksimova. - M.: Izd-vo Eksmo, 2004. — S. 142; Ugolovnoe pravo Rossiyskoy Federatsii. Obshaya chast': Uchebnik/ 19. Podred. L.V. Inogamovoy-Xegay, A.I. Raroga, A.I. Chuchaeva. - M.: INFRA- M: KONTRAKT, 2004. S. 149; Ugolovnoe pravo. Obshaya i Osobennaya chasti: Uchebnik dlya vuzov / Pod red. N.G. 20. Kadnikova. - M.: ОАО «Izdatel'skiy Dorn «Gorodets»», 2006. — S. 125; Malinin V.B., Parfenov A.F. Ob’ektivnaya storona prestupleniya. - SPb.: Izd-vo Yuridicheskogo instituta (Sankt-Peterburg), 2004. — S. 8 va boshkdlar. 1 .Kuznetsov A.P., Stepanov M.V., Sitnikova M.L. Tolkovanie plenumom Verxovnogo Suda RF ugolovnogo zakonodatel'stva ob otvetstvennosti za xisheniya. - Rostov-na-Donu: Monografiya, 2003. — S. 52; 2. Borbat A.V., Zavidov B.D. Sostav prestupleniya kak osnovanie ugolovnoy otvetstvennosti. - M.: Yurist, 2005 — S. 84; Ugolovnoe pravo ossii. Obshaya i Osobennaya chasti: Uchebnik / Pod red. V.K. Duyunova. - M.: RIOR, 2008. — S. 90; 3. Boyko A.I. Prestupnoe bezdeystvie. - SPb.: Izd-vo «Yuridicheskiy sentr Press», 2003. — S. 28; Ugolovnoe pravo. Obshaya chast': Uchebnik/ Pod red. V.N. Petrasheva. - M.: Izd-vo «PRIOR», 1999. — S. 134 Ugolovniy kodeks Rossiyskoy Federatsii Stat'ya 63,2018; Ugolovniy kodeks Respublika Tadjikistan Stat'ya 62, 2018 god.; Ugolovniy kodeks Respublika Kazaxstan. Stat'ya 54, 2018 god.; Ugolovniy kodeks Respublika Kirgizistan. Stat'ya 55, 2018 god // IPr://\l/ \lll/.rgauo1 :yeka24.sot/2akopu-s1gid|l-51 :gap/190- ido1oupuu_kobekz_z1 :gap_spd.M :t1

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.