•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This article covers the concept of the motive of revenge for a crime, its essence, as well as its influence on the qualification of a crime, including theoretical and practical problems of the motives of revenge for a crime, which are specified in the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, in addition, proposals and recommendations for further improvement of criminal legislation of Republic of Uzbekistan.

First Page

66

Last Page

70

References

1. “Qasos va diyat” jazolari alox,ida shaxslarning x,ayoti va sogligiga tajovuz etuvchi jinoyatlarni sodir etganlik uchun kullaniladigan jazo turidir. 2. J.Toshkulov “Islomda jinoyatxuk,uk,i”. Ukuv-uslubiy qo’llanma . - Toshkent islom universiteti. 2018. 256 b.NPr://Nirir'igsN.i2/i2/u|yeW/1339 3. O’zbek tilining izoxdi lugati. 5 jildli, j 5 - T.: “O’zbekistan milliy entsiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2008. - V. 258. 4. O’zbekistan yuridik entsiklopediyasi. - T.: “Adolat”, 2008. - V. 608. 5. O’zbekistan Respublikasi Jinoyat kodeksi. NPr://\llllll1 ex.i2/as1:5/111453 6. Oliy sud jinoyat ishlari bo’yicha sudlov xdy’ati. JSX.-299-11 7. O’zbekistan Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Kdsddan odam uldirishga oid ishlar bo’yicha sud amaliyoti to’grisida”gi Kdrori. IPr://1ex.i2/ s1os5/1455961 8. Ugolovnoe pravo Rossii. Chasti Obshaya i Osobennaya: uchebnik / M.P.Juravlev i dr; pod red. A.I.Raroga. -9-ye izd., pererab. i dop. - Moskva Prospekt, 2018. - 349 s. Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo’yicha Zangiota tuman sudi arxivi, 2011 yil. 9. A. Ametov. Bezorilik motivi va uning uziga xos xususiyatlari. Xuk,uk,shunos. Yurist. ljtimoiy-x,ukuk,iy, ilmiy-ommabop jurnal. 2012 yil. 2-son. 23-bet. 10. M.X. Rustamboev. O’zbekistan Respublikasi Jinoyat xukuki kursi. Tom 3 -Tashkent. 2011. - B.53. 11. A. Ametov. Bezorilik motivi va uning uziga xos xususiyatlari. Xukukshunos. Yurist. Ijtimoiy-xukukiy, ilmiy-ommabop jurnal. 2012 yil. 2-son. 23bet

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS