•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This article outlines the necessity for continuous analysis of the legislation related to the protection of the rights of the entrepreneurs. Certain legislative documents that regulate the activities of the entrepreneurs are analyzed in the article.

First Page

56

Last Page

61

References

1. Shmelev A.V. Osobennosti osushestvleniya prokurorskogo nadzora za predprinimatel'skoy deyatel'nost'yu // Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii, 2017, №6 (119). S. 233. 2. O’zbekistan Respublikasining «Prokuratura to’grisida»gi Qonuni. O’zbekistan Respublikasi Qonun xujjatlari tuplami, 2001 y., 20-son, 139-modda, (internet manba: INr://1ex.i2/s1osz/106197. murojaat etilgan sana 19.12.2018 y.). 3. Shmelev A.V. Osobennosti osushestvleniya prokurorskogo nadzora za predprinimatel'skoy deyatel'nost'yu // Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii, 2017, №6 (119). S. 233. 4. O’zbekistan Respublikasi Prezidentining 27.07.2018 yildagi “Tadbirkorlik sub’ektlarining xukukdari va konuniy manfaatlarini x,imoya kilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida’Ti PF-5490-son Farmoni. Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 28.07.2018 y., 06/18/5490/1584- son, 01.10.2018 y., 06/18/5547/1975-son, 02.11.2018 y., 06/18/5566/2153-son (internet manba: I Nr:// 1ex.i2/ bosz/3839746. murojaat etilgan sana 19.12.2018 y.). 5. O’zbekistan Respublikasining «Fermerxujaligi to’grisida»gi Qonuni. O’zbekistan Respublikasi Qonun xujjatlari to’plami, 2004 y., 40-41- son, 433-modda (internet manba: INr://1ex.i2/s1osz/275195. murojaat etilgan sana 19.12.2018 у.). A 6. O’zbekistan Respublikasining Yer kodeksi. O’zbekistan Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998 y., 5-6-son, 82-modda, (internet manba: INr://1ex.i2/s1osz/152653. murojaat etilgan sana 19.12.2018 y.). 7. O’zbekistan Respublikasi Prezidentining 19.11.1998 yildagi “Xo’jalik yurituvchi sub’ektlarni tekshirishni tashkil kilishni tartibga solish to’grisida’Ti PF-2114-son Farmoni. O’zbekistan Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1998y., 10-11-son, 209-modda, (internet manba: INr://1 ex.i2/s1osz/ 221728. murojaat etilgan sana 19.12.201 y.). 8. O’zbekistan Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 09.10.1997 yildagi «Vazirliklar, davlat kumitalari va idoralar me’yoriy xujjatlarining Qonuniyligini ta’minlash chora-tadbirlari to’grisida»gi 469-son Qarori, (internet manba: 1chNr://1ex.i2/s1os5/582735. murojaat etilgan sana 19.12.2018 y.). 9. O’zbekistan Respublikasi Vazirlar MaxAamasining 06.04.2017 yildagi ‘Turizm faoliyatini litsenziyalash tartibi to’grisidagi nizomni tasdikdash x,ak,ida”gi 189-son Qarori. O’zbekistan Respublikasi Qonun xujjatlari tuplami, 2017 y., 14-son, 231-modda, (internet manba: INr://1ex.i2/s1osz/3157786. murojaat etilgan sana 19.12.2018 y.). 10. O’zbekistan Respublikasi Prezidentining 22.01.2018 yildagi “2017-2021 yillarda O’zbekistan Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion goyalar va texnologiyalarni kullab-kuvvatlash yili” da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to’grisida’Ti PF-5308-son Farmoni. Qonun xujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 23.01.2018 y., 06/18/5308/0610-son; 25.05.2018 y., 06/18/5447/1269-son, (internet manba: |Shr://1ex.i2/ bosz/3516847. murojaat etilgan sana 19.12.2018 y.). 11. O’zbekistan Respublikasi Vazirlar MaxAamasining 21.06.2017 yildagi “Tibbiy faoliyatni litsenziyalash tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida’Ti 405-son Qarori. O’zbekistan Respublikasi Qonun xujjatlari tuplami, 2017 y., 25-son, 548-modda, (internet manba: 1chNr://1ex.i2/s1os5/3242574. murojaat etilgan sana 19.12.2018 y.). 12. O’zbekistan Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 05.08.2014 yildagi “Davlat ekologik nazoratini amalga oshirish tartibi to’grisidagi nizomni tasdikdash haqida”gi 216-son kdrori. O’zbekistan Respublikasi konun xujjatlari tuplami, 2014 y., 32-son, 404-modda (internet manba: INr://1 ex.i2/s1osz/2443091. murojaat etilgan sana 19.12.2018 у.).

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.