•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The article outlines a brief review of the executive proceedings in the Republic of Uzbekistan and its role in the legal systemi, suggesting the codification of all relevant legislation and the implementation of the executive proceedings as a separate independent branch of law.

First Page

52

Last Page

55

References

1. O’zbekistan Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 maydagi “Elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish x,amda iste’mol kilish soxdsida tulov intizomini yanada mustax,kamlash, shuningdek, ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’grisida”gi PF-5059-sonli Farmoni. 23-band. INrz://\AL/t.zougeteppoergauo.gi/. 2. V.V. Yarkov.ljro ishi yurituvi normalari tizimining fukarolik protsessidan mustak.illigini birinchilardan bulib asoslantirgan olim M.K.Yukov. 3. Yukov M.K. Teoriticheskie problemi sistemi grajdanskogo protsessual'nogo prava: avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. Sverdlovsk, 1982. S.15-17. Podrobno о razlichnix vzglyadax na mesto ispolnitel'nogo proizvodstva v sisteme prava sm.: 4. Valeev D.X. Ispolnitel'noe proizvodstvo: uchebnik uchebnikdlya vuzov. SPb., 2010. S. 181-42. 5. Valeev D.X. Ispolnitel'noe proizvodstvo: uchebnik dlya vuzov. S. 18-42; Sushnost' i soderjanie ispolnitel'nogo proizvodstvo po rossiyskomu zakonodatel'stvu //Zakoni Rossii: opit, analiz, praktika. 2013. №5 . S. 13-17. 6. Chechina N.A. Izbrannie trudi po grajdanskomu protsessu. SPb., 2004. S. 50-51; 7. Grajdanskiy protsess: uchebnik / pod red. V.A.Musina, N.A.Chechinoy, D.M.Chechota. M. 2001. S. 432 (avtor razdela - S.) 8. Baxrax D.N. Adminstrativno-protsessual'naya deyatel'nost' gosudarstvennoy administratsii / / Administrativnoe pravo i protsess. 2009. № 3. S. 2-6; 9. Semenova S.I., Nestoliy V.G. Otraslivaya prinadlejnost' ispolnitel'nogo proizvodstva // Ispolnitel'noe pravo. 2012. № 3 S. 31-36. 10. Isaenkova O.V. Problemi ispolnitel'nogo prava v grajdanskoy yurisdiktsii: avto-ref. Dis. ... d-ra yurid. nauk. Saratov, 2003. S. 10. 11. Kuznetsov YE.N. Ispolnitel'noe proizvodstvo Frantsii. SPb., 2005. S. 44-45. 12. Guree V.A., Gushin V.V. Ispolnitel'noe proizvodstvo: uchebnik dlya magistrov S. 22­ 13. Valeev D.X. Ispolnitel'noe proizvodstvo: uchebnik dlya vuzov. SPb., 2010. S. 48. 14. Isaenkova O.V. Ispolnitel'noe proizvodstvo: kratkiy kurs i praktikum dlya studentov i sudebnix pristavov-ispolniteley. Saratov, 2009. S. 10. 15. Guree V.A., Gushin V.V. Ispolnitel'noe proizvodstvo: uchebnik dlya magistrov S. 24-25; Valeev D.X. Ispolnitel'noe proizvodstvo: uchebnik dlya vuzov. S. 48; Isaenkova O.V. 16. Problemi ispolnitel'nogo prava v grajdanskoy yurisdiktsii: avtoref. dis. ... d-ra yurid. Nauk. S. 10. Yarkov V.V. Nekotorie printsipi grajdanskogo tispolnitel'nogo prava (v svyazi s postanovleniem Konstitutsionnogo Suda Rossii ot 12.07.2007 № 10-P i novim Federal'nim zakonom «Ob ispolnitel'nom proizvodstve») // Ispolnitel'noe proizvodstvo: protsessual'naya priroda i sivilisticheskie osnovi: sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / otv. D.X.Valeev, M.YU.Chelishev. M., 2009. S. 202.

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.