•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle p rovid e s inform ation a b o u t the o rg a n iza tio n o f the p s y c h o lo g ic a l service in the p ro s e c u to r' , the basic p rinciples o f psychodiagnostics a n d the dire ctio n o f the p syc h o lo g ic a l service.

First Page

43

Last Page

48

References

1.1 001 savolga psixologning 1001 javobi. /1 -kitob. Psixol. fan. dokt. prof. R.B.Shoumarov taxriri ostida. - Toshkent.:Mexnat, 2000. -219 b.; 2-kitob. Psixol. fan. dokt. prof. R.B.Shoumarov taxriri ostida. - Toshkent, 2014. - 290 b. 2. Grishin V.V., Lushin P.V. Metodiki psixodiagnostiki v uchebno-vospitatel'nom protsesse. -M.: IKA, 1990. -64 s. 3. Prakticheskaya psixodiagnostika. Metodiki i testi. Uchebnoe posobie. -Samara, 1998. - 672 s. 4. Psixodiagnostika: Uchebnik dlya vuzov /L.F.Burlachuk. -SPb.: Piter, 2003. - 352 s. 5. Rean A.A. Psixologiya i psixodiagnostika lichnosti. Teoriya, metodi issledovaniya, praktikum. -SPb.: PREIM-YEVROZNAK, 2008. -255 s. 6.Sorinov N.A. Pedagog xodimlarning psixologiya buyicha malakasini oshirish masalalari. /Pedagogika oliy ukuv yurtlarida psixologiya fanlarini ukitishni takomillashtirish muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari tuplami. - Toshkent, 1997. -B. 70-72. 7.Sorinov N.A. Fanlararo integratsiya va Uzbekistonda psixologiyaning rivojlanishi. /Psixologiya XXI veka: teoriya, praktika, perspektivi. Materiali Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. -Toshkent: MUMT07 $0'7, 2013. -B. 96-98. 8.Shoumarov R.B., Rasulova Z.A. Oila entsiklopediyam. -Toshkent: “ILM-ZIYO-ZAKOVAT”, 2016. — 416 b. 9.O'zbekistan Respublikasi xalk ta'limi tizimida psixologik xizmat, xalk ta'limi tizimida ishlaydigan psixologlarning malakasini oshirish va ularning attestatsiyasi xakida NIZOM. -Toshkent, 1996. - 28 b. 10. O'zbekistan Respublikasi ta'lim tizimida psixologik xizmatni tashkil kilish to'g'risida NIZOM. -Toshkent, 2000. - 17 b

Share

COinS