•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle addresses on the issues re la te d to the n e e d to im pro ve the search fo r terrorists a n d extremists, shows the m ain d irections o f the search activity o f la w e nforcem ent agencies, exam ines the specifics o f the c rim in a l p roce d u re, crim inalistic support, o p e ra tio n a l tra c k in g a n d in te rn a tio n a l le g a l re g u la tio n o f the search a f h id in g terrorists a n d extremists

First Page

26

Last Page

30

References

I. Sm.: Abdulganeev R. R. Religiozniy ekstremizm: kriminologicheskiy i ugolovno-pravovie aspekti: Avtoref. diss. ... kand. yurid. nauk. - Omsk, 2013. - 20 s. 2.Grigor'ev M.S. Protivodeystvie terroristicheskoy propaganda/M.S. Grigor'ev, V.S. 3.Ignat'ev, V.M. Magerov. - T.: Fond issledovaniya problem demokratii, 2017. - S.5. 4. Mirziyoev SH. M. Milliy tarak,k,iyot yulimizni kdt'iyat bilan davom ettirib, yangi bosk,ichga kutaramiz. - Tosh- kent: «O'zbekistan» NMIU, 2017. - B.317. 5. Mirziyoev SH. M. Milliy tarak,k,iyot yulimizni kdt'iyat bilan davom ettirib, yangi bosk,ichga kutaramiz. - Tosh- kent: «O'zbekistan» NMIU, 2017. - B.318. 6.Sm.: Karimov V.G. Tezkor-k,idiruv faoliyati asoslari: Ukuv kuplanma/ Karimov V.G. - Toshkent, 1_YEZZOI RREZZ 2015. - B. 45. 7. Xamdamov A.A., Saitbaev T.R., Gordeev S.N. Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Zakonu Respubliki Uzbekistan «Ob operativno-rozisknoy deyatel'nosti» /Otv. redaktor SH.T. Ikramov. —T.: Akademiya MVD Respubliki O'zbekistan, 2015. - S. 42. 8. Vagin O.A., Isichenko A.P., Shabanov G.X. Operativno-rozisknie meropriyatiya i ispol'zovanie ix rezul'tatov: Uchebnoprakticheskoe posobie. - M., 2006. - S.6. 9. Vagin O.A., Isichenko A.P., Shabanov G. X. Tam je. 10.Stepanov N. V. Kriminologicheskie problemi protivodeystviya prestupleniyam, svyazannim s politicheskim i religioznim ekstremizmom: Avtoref. diss. ... kand. yurid. nauk. - M.,2003. - S.15. I I . Kokurin G. A. Teoreticheskie i prakticheskie osnovi poiskovoy deyatel'nosti v protsesse raskritiya i rassle-dovaniya prestupleniy: Avtoref. diss... d-ra yurid. nauk. - Yekaterinburg, 2001. - S. 29; Babakova M. A. Problema roziska pri rassledovanii prestupleniy v sfere visokix texnologiy: Avtoref. diss. kand. yurid. nauk. - Saratov, 2010. - S.13. 12. Znikin V.K. Nauchnie osnovi operativno-rozisknogo obespecheniya raskritiya i rassledovaniya prestupleniy: Avtoref.. diss. d-ra yurid. nauk.t - Nijniy Novgorod, 2006. - S.5.; 13. Tkachuk T.A. Nauchno-texnicheskoe obespechenie rozisknoy deyatel'nosti v ugolovnom protsesse Rossii: Avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. - Vladimir, 2011. - 42 s.; Malixina N. I. 14. Kriminalisticheskoe uchenie o litse, sovershivshem prestuplenie: Avtoref. dis.. d-ra yurid. nauk. - M., 2017. - 51 s. i dr. 15. Tekst stat'i 14 v redaktsii Zakona Respubliki O'zbekistan «Ob operativno-rozisknoy deyatel'nosti» ot 25 aprelya 2016 goda № ZRU-405 - SZ RU, 2016 g., № 17, st. 173. 16. Znikin V. K. Nauchnie osnovi operativno-rozisknogo obespecheniya raskritiya i rassledovaniya prestupleniy: Avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. - Nijniy Novgorod,2006. - 54 s-S.3 17. Zakon Respubliki O'zbekistan «Ob operativno-rozisknoy deyatel'nosti» ot 25 dekabrya 2012 goda ZRU - 344 / / Sobranie zakonodatel'stva Respubliki O'zbekistan. - 2012. - №52(552). St.585. 18. Xamdamov A.A., Saitbaev T.R., Gordeev S.N. Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Zakonu Respubliki Uzbekis-tan «Ob operativno-rozisknoy deyatel'nosti» /Otv. redaktor SH.T. Ikramov. -- T.: Akademiya MVD Respubliki O'zbekistan, 2015. - S.19-20. 19.Sm.: Meretskiy N. YE. Primenenie operativno-takticheskix kombinatsiy v raskritii i rassledovanii prestup-leniy: Avtoref. diss. d-ra yurid. nauk - M., 2001. - S.10. 20.Sm.: Sharixin A. YE. Nauchnie osnovi obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii posredstvom operativ-no-rozisknoy deyatel'nosti: Avtoref. diss. d-ra yurid. nauk. - M., 2007. - 46 s. - S.13.Ivanov K. G. Teoreticheskie problemi i praktika poiskovoy deyatel'nosti v raskritii i rassledovanii pre-stupleniy: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk. - Yekaterinburg, 2002. - S.12. 21.Semskova A. V. Teoreticheskie osnovi ispol'zovaniya rezul'tatov operativno-rozisknoy deyatel'nosti pri rassledovanii prestupleniy: Avtoref. dis. ... d-ra yurid. nauk. - M., 2002. - S.13. 22. Volevodz A.G. Pravovoe regulirovanie novix napravleniy mejdunarodnogo sotrudnichestva v sfere ugolov-nogo protsessa. - M., 2002. - S.139.

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.