•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This a rticle analyzes som e aspects re la te d to the process o f d ete rm in ing a n d d e ve lo p in g the civil service. The analysis o f p ractice o f a n um b e r o f W est countries a n d the R epublic o f U zbekistan on p u b lic service issues is given.

First Page

19

Last Page

25

References

I . O'zbekistan Respublikasi Konstitutsiyasi- T.: O'zbekistan, 2017 2. Konstitutsii zarubejnix gosudarstv. Pod red. Jidkova. — M.: 2000. 3. Kommentarii k Federal'nim zakonam o gosudarstvennoy slujbe zarubejnix stran. — M.: 2000. 4. Ardan F. Frantsiya: Gosudarstvennaya sistema. -M.: 1994. 5. Vasilenko I.A. Administrativno-gosudarstvennoe upravlenie v stranax Zapada. — M.: 2000. 6. Voevodin L.D. Gosudarstvennoe pravo zarubejnix stran. — M.: 1990. 7. Garner D. Velikobritaniya: sentral'noe i mestnoe upravlenie- M.: Progress, 1982. 8. Gosudarstvennoe pravo Germanii. Pod red. Topornik. — M.: 1994. 9. Grajdanskaya slujba osnovnix kapitalisticheskix stran.- M.: Nauka, 1998. 10. Karimov I.A. Kontseptsiya dal'neyshego uglubleniya demokraticheskix reform i formirovaniya grajdanskogo obshestva // Dal'neyshee uglublenie demokraticheskix reform i formirovanie grajdanskogo obshestva — osnovnoy kriteriy razvitiya nashey strani.- T.19.-T.: O'zbekistan, 2011. I I . Praktika gosudarstvennogo upravleniya vo Frantsii. MID. — M.: 1999. 12.Pronkin S.V., Petrunina O.YE. Gosudarstvennoe upravlenie zarubejnix stran. — M.: 2001. 13.Starilov YU.N. Slujebnoe pravo- M.: 1996. 14.Starovoytov A.V. Reformirovanie rossiyskoy gosudarstvennoy grajdanskoy slujbi i opit zarubejnix stran. Fond «Razvitie parlamentarizma v Rossii». — M.: 2003. 15.Strijov S. Povishenie kvalifikatsii upravlencheskix kadrov: opit Velikobritanii//Rossiyskiy ekonomicheskiy jurnal. 1992 № 7 16. Frantsiya. Podgotovka visshix administrativnix kadrov//12-y mejdunarodniy kongress. -M., 1993. 17. Tomlin Report, 1931.Report of the Royal Commission on the Civil Service 1929-1931. Cmd. 3909, 1931. L.:H.M.S.O.,1931.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.