•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The article analyzes the le g a l fra m e w o rk fo r the provision o f p u b lic services in Uzbekistan, the p rio rity a rea s fo r re fo rm in g th e p u b lic service system, a n d a n analysis o f fo re ig n experience in the provision o f p u b lic services

First Page

15

Last Page

18

References

I.O'zbekistan Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha Xarakatlar strategiyasi tugrisida”gi F-4947-sonli Farmoni // O'zbekistonRespublikasi Qonun x,ujjatlari tuplami, 2017. 13 fevral', 6-son, 70- modda. 2.O'zbekistonRespublikasi Prezidentining 2017 yil 12 dekabrdagi “Axoliga davlat xizmatlari ko'rsatishning milliy tizimini tubdan islox kilish chora-tadbirlari tugrisida”gi Pf-5278-son Farmoni // K,onun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.12.2017 y., 07/17/3430/0406-son, 11.07.2018 y., 06/ 18/5475/1489-son. 3. O'zbekistonRespublikasi Prezidentining 2018 yil 11 apreldagi “Davlat xizmatlari kursatish tizimini jadal rivojlantirish buyicha kushimcha chora-tadbirlar tugrisida”gi PK-3662-sonli Qarori // Qonun xujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 12.04.2018 y., 07/18/3662/1060-son, 07.06.2018 y., 06/18/ 5456/1316-son. 4. Drago R. Administrativnaya nauka. M., 1982. S. 72. 5. Kanada Xukumatining rasmiy sayti: INrz://adadad.sapaba.sa 6. Pol'sha Markaziy statistika boshkarmasi: INr://5Aa\doV.rI/yep/ 7. Rasmiy sayt: Siz1oteg Zegase Yexse11epse. IR': adadad.si5AoteA5eAVAseexseIIepse.ik.sot 8. Rasmiy sayt: TNe Dteg1sap Siz1oteg ZaIzAasIop !pbex. INr://adadad.1Ieasz1.ogd

Share

COinS