•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle analyzes o b ta in in g the sam ples fo r e xp e rt study as a n evidence collection m ethod, as w ell as its forensic aspects a n d circum stances th a t m ust b e co n sid e re d in o b ta in in g the samples. Suggestions a n d recom m e n d atio n s fo r im p ro v in g th e C rim inal P ro ced u ra l C od e o f the R epublic o f U zbekistan a n d the p ra ctice o f o b ta in in g sam ples have been p ro p o s e d

First Page

72

Last Page

78

References

I. O'zbek tilining izoxdi lugati / A.Madvaliev taxriri ostida. T.2. - Toshkent: “O'zbekistan milMy entsiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - B.77. 2.Smirnova S.A. Sudebnaya ekspertiza na rubeje XXI veka. Sostoyanie, razvitie, problemi. 2-ye izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe. - SPb.: Piter, 2004. - S 659. 3. Averyanova T.V. Integratsiya i differentsiatsiya nauchnix znaniy kak istochniki i osnovi novix metodov sudebnoy ekspertizi. - M.: Akademiya MVD Rossii, 1994. - S.85. 4. Kirsanov Z.I. Funktsii eksperta i spetsialista v ustanovlenii obstoyatel'stv ugolovnogo dela // Informatsionniy byulleten' Akademiya upravleniya MVD Rossii. - Moskva, 1998. - № 6. - S.5. 5. Vinberg A.I. Teoriya dokazatel'stv v ugolovnom protses-se. - M.: Gosyurizdat, 1973. - S. 648-649; Mirskiy D.YA. Rostov M.N. Ponyatie ob'ekta sudebnoy ekspertizi // Sb. nauch. trudov. po teme “Teoreticheskie i metodologicheskie vo-prosi sudebnoy ekspertizi”. - M.: VNIISE, 1984. - S.30. 6. Averyanova T.V. Djavodov F.M. K voprosu o sub'ektax i ob'ektax ekspertnogo issledovaniya. - M.: NORMA, 1998. - S. 50. 7. Rostov M.N. O soderjanii ponyatiy, oboznachaemie terminami «ob'ekt (eks-pertizi, ekspertnogo issledovaniya)», «kachestvo», «svoystvo» i «priznak» // Metodologiya sudebnoy ekspertizi. Sb. nauch. statey. - M.: VNIISE, 1986. - S. 42. 8. A.I.Mixaelevich. Elektronnie dokazatel'stva v kriminalistike: aktual'nie problemi i vozmojnie puti resheniy // Rossiyskiy sledovatel'. № 17. 2014. - S. 4. 9.Otaxujaev S.A. Ekspert xulosasining daliliy axamiyati // Ekspert xulosalarining daliliy moxiyati: Respublika idoralararo ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. - Toshkent, 2010. - B. 3. 10.Fayziev SH.F. Surishtiruv ishini tashkil etish. Darslik / Prof. M.X. Rustambaevning umumiy taxriri ostida. - Toshkent: TDYUI, 2010. - B. 176-177. I I . Payzullaev KP. Zurlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar. Ukuv kullanma. - Toshkent: TDYUI, 2009. - B. 71. 12. Rassledovaniya po faktu vzriva. Uchebno-metodicheskoe posobie FBR. SSHA. 2005. S 3. 13. Vexov V.B. Rabota s elektronnimi dokazatel'stvami v usloviyax izmenivshegosya ugolovno-protsessual'nogo zakonadal'stva // Rossiyskiy sledovatel'. № 10.2013. - S. 24. 14. Mixalevich A.I. Elektronnie dokozatel'stva v kriminalistike: aktual'nie problemi i vozmojnie puti resheniy // Rossiyskiy sledovatel'. № 17.2014. - S. 5. 15. Capacity Building for Forensic Science (CIS). Korea International Cooperation Agency (KOICA). 2018. P 78.. 16.Ispol'zovanie spetsial'nix znaniy pri rabote s elektronnimi sledami // Rossiyskiy sledovatel'. № 20. 2014. - S. 31. 17.Alyab'ev A.A. Lagutochkin A.V. Problemi osushestvleniya operativno-rozisknix meropriyatiy v

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.