•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle analyzes the co n c e p t o f c o rru p tio n a n d m easures to p re ve n t it Besides, intern a tio na l a n d n a tio n a l le g a l b a se so n co rru p tio n a n d brib e ry, m ethods o f co un tera ctio n a n d experience o f fo re ig n countries in this sphere a re covered.

First Page

27

Last Page

31

References

I. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan» (Sobranie zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan, 2017 g., № 6, st. 70, № 20, st. 354, № 23, st. 448, № 29, st. 683, st. 685, № 34, st. 874, № 37, st. 982. 2^vrex G., Ovchenskiy V. Mzdoimstvo i lixoimstvo na perexode k rinku // Nash sovremennik. 1992, №12. - S.106. 3^slaxanov А., Maksimov S. Zakon protiv korruptsii // Narodniy deputat 1992, № 15. - S. 65. 4.Otvetstvennost za doljnostnie prestupleniya zarubejnix stran. M.: 1994. 5.Volobuev А ^ . Chto takoe organizovannaya prestupnost // Sots. zakonnost. 1988, № 9. - S. 27. 6^bdiev K.M. Ponyatie korruptsii i sistema ugolovno-pravovix sredstv borbi s nimi // Аvtoref. diss. Na soisk. uch. st. dokt. yurid. n. M.: 1995, S. 9-11. 7. Galperin I.I. Organizovannaya prestupnost, korruptsiya i ugolovniy zakon // Sots. zakonnost, 1989, № 4 -S. 37. 8. Kuznetsov N.F. Korruptsiya v sisteme ugolovnix prestupleniy // Vestnik MGU. Seriya 11. - Pravo. 1993, № 1. - S. 22. 9. Voljenkin B.V. Korruptsiya i ugolovniy zakon // Pravovedenie. 1991, № 6. - S. 64. 10. Yakovlev А. Organizovannaya prestupnost i perexod k rinochnim otnosheniyam, Sov. gos pravo. 1990, № 2. II. Pasheratov V.V. Korruptsiya v kontekste otnosheniy sobstvennosti // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 11. Pravo. 1993, №1. - S. 36-

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.