•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This article describes the p o w e rs o f the executive b od ie s in the m a na g e m en t o f joint-stock com panies. In this case, the executive b o d ie s have the rig h t to a c t o n b e h a lf o f the com pany, a c t w itho u t p o w e r o f a tto rn e y a n d co nclu d e transactions. T h e a u fh o r o ffe re d recom m endations on im proving the a u th o rity o f the executive b o d y fo r co nclu d in g transactions.

First Page

23

Last Page

26

References

1. Mogilevskiy S. D. Pravovie osnovi deyatelnosti aktsionernix obshestv: uchebno-prakticheskoe posobie. - M. : Delo, 2004. - S. 29. 2. Xarchenko S. V. Oxrana prav aktsionerov normami dogovornogo prava // Zakonodatelstvo. 2001. - № 5. - S. 31

Included in

Law Commons

Share

COinS