•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This p a p e r discusses the ro le a n d influence o f B ila te ra l Investm ent Treaties. For th a t , exam ples a re p ro v id e d from the U zbek BITs a n d thus, th e ir ro le in the influence o f the fo re ig n investm ent increase a re a lso noted.

First Page

6

Last Page

10

References

I. O’zbekiston Milliy axborot agentligi (2018), O’zbekiston manfaatlarini xalqaro miqyosda qat’iy himoya qilish 10 BMTning savdo va rivojlanish masalalari bo’yicha Konferentsiyasi, Dunyo investitsiyalari bo’yicha hisobot, 2017. [Elektron manbaa]: http://unctad.org/ en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf. Oxirgi foydalanilgan kun: 4 fevral 2018 y. 2. Vandevelde K.J. «A brief history of international investment agreements» in The Effect of Treaties on Foreign Direct Investment, New York: Oxford University Press, p.27. 3. Mazkur kafolatlar O’zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari bilan bir qatorda O’zbekiston Respublikasining “Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to’g’risida”gi qonunida ham o’z aksini topgan .//“O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi”, 1998 yil, 5-6-son, 93-modda. 4.Schill S.W. The Multilateralization of International Investment Law. New York: Cambridge University Press, 2013, p. 257. 5.O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining “O’zbekiston Respublikasi hukumati, bir tomondan, va ikkinchi tomondan, BelgiyaLyuksemburg Iqtisodiy Uyushmasi o’rtasida investitsiyalarni o’zaro rag’batlantirish va himoyalash to’g’risidagi bitimni ratifikatsiya qilish haqida”gi 29 avgust 1998 yildagi № 682-1-sonli Qarori, “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi”, 1998 y., N 9, 182- modda. 6. UNCTAD20 “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi”, 1998 yil, 5-6-son, 93-modda. 7. “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi”, 2000 y., 5-6-son, 148-modda. 8. “O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami”, 2014 y., 50-son, 587-modda. 9.O’zbekiston Respublikasi Prezidentining «Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida» 2016 yil 5 oktyabrdagi PF-4848-son farmoni // “O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami”, 2016 y., 40-son, 467-modda; 2017 y., 37- son, 982- modda. 10.O’zbekiston Respublikasining “Chet ellik investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to’g’risida”gi qonunining 4-moddasi. II . “O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami”, 2017 y., 6-son, 70-modda.

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.