•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This article describes b rie f le g a l-th e o re tic a l analyses o f the m ain elem ents, im po rta n ce a n d arising o f adm inistrative p roce d u res in G erm any

First Page

63

Last Page

67

References

I. O’zbekistan Respublikasining “Ma’muriy tartib-taomiMar to’g’risida” gi 08.01.2018 yildagi O’RQ-457-son Qonuni, Kuchga kirish sanasi 10.01.2019 (Qonun xujjatlari ma’pumotlari milliy bazasi, 09.01.2018 y., 03/18/457/0525- son). 2. Misol uchun, XIX asr oxirlaridan Prussiya va Badenda ma’muriy protseduralar to’g’risidagi ilk qonunlar mavjud bo’pgan 3. Xarald Dyorig. Vozniknovenie zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax, yego kodifikatsiya, a takje primeri iz nedavney sudebnoy praktiki Germanii. Yejegodnik publichnogo prava 2015: Administrativniy protsess. -M.: Infotropik Media, 2015. S. 360. 4. Eberxard Shmidt-Assmann. Kodifikatsiya zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax: traditsii i modeli. Yejegodnik publichnogo prava 2017: Usmotrenie i otsenochnie ponyatiya v administrativnom prave. - M.: Infotropik Media, 2017. S. 353-357. 5. Germaniyada ma’muriy protseduralar to’g’risidagi qonun qabul qilinish tarixi to’g’risida qarang.: Morozova O. V. Administrativnie protseduri v RF, SShA, fRg. Diss. ...k.yu.n. M., 2010. S. 112-113. 6. Xarald Dyorig. Vozniknovenie zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax, yego kodifikatsiya, a takje primeri iz nedavney sudebnoy praktiki Germanii. Yejegodnik publichnogo prava 2015: Administrativniy protsess. -M.: Infotropik Media, 2015. S. 361. 7. Xarald Dyorig. Vozniknovenie zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax, yego kodifikatsiya, a takje primeri iz nedavney sudebnoy praktiki Germanii. Yejegodnik publichnogo prava 2015: Administrativniy protsess. -M.: Infotropik Media, 2015. S. 361. 8.Schneider J.-P./ Hofmann H.C.H./ Ziller J. (Hrsg.) Research Network on EU Administrative Law (ReNEUAL) - Musterentwurf fer ein EU-Verwaltungsverfahrensrecht, 2015. (15.02.2018 yil www.reneual.eu) 9. Yevropa ma’muriy protseduralar to’g’risidagi umumiy qonun kontseptsiyasi to’g’risida qarang: George A. Bermann. A restatement of European administrative law: problems and prospects. // Susan Rose-Ackerman, Peter L.Lindseth. Comparative administrative law: an introduction.// Comparative Administrative Law. Susan Rose-Ackerman, Peter L.Lindseth. Edward Elgar 2010. P 595-596, 598-599. 10. Eberxard Shmidt-Assmann. Kodifikatsiya zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax: traditsii i modeli. Yejegodnik publichnogo prava 2017: Usmotrenie i otsenochnie ponyatiya v administrativnom prave. - M.: Infotropik Media, 2017. S. 360-361. I I . Germaniya MPtKrnunining tuzilishi quyidagicha: 1-bo’pim qonunning amal qilish doirasi, ma’muriy organlarning xududiy vakolati, Elektron aloqaning ishlatilishi, ma’muriy organlarning idoraviy yordami, boshqaruv soxasida Yevropa hamkorligi; 2-bo’lim ma’muriy protseduraparga oid umumiy qoidalar; 3 bo’lim ma’muriy akt; 4-bo’lim ommaviy- xuquqiy shartnoma, 5-bo’pim aloxida protseduralarning ko’rinishlari; 6-bo’pim shikoyat qilish protsedurasi; 7-bo’pim jamoatchilik asosidagi faoliyat, qo’mitalar; 8-bo’pim yakunlovchi qoidalardan iborat. 12. Eberxard Shmidt-Assmann. Kodifikatsiya zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax: traditsii i modeli. Yejegodnik publichnogo prava 2017: Usmotrenie i otsenochnie ponyatiya v administrativnom prave. - M.: Infotropik Media, 2017. S. 339-343. 13. Eberxard Shmidt-Assmann. Kodifikatsiya zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax: traditsii i modeli. Yejegodnik publichnogo prava 2017: Usmotrenie i otsenochnie ponyatiya v administrativnom prave. - M.: Infotropik Media, 2017. S. 353-357. 14. Ta’kidlash joizki, Qonunning umumiy mohiyati yoki ba’zi bir moddalarining mazmunidan kelib chiqib ma’muriy protseduralarning printsiplarini keltirib chiqarish mumkin. Misol uchun, Qonunning 10-moddasida agar protsedura shakli yuzasidan maxsus qoidalar o’rnatilgan bo’pmasa, ma’muriy protseduralarni ma’lum bir shaklda o’tkazish zarurati mavjud emasligi, ma’muriy protseduralar sodda, maqsadga muvofiq va qisqa muddatlarda amalga oshirilishi lozimligi o’rnatib qo’yilganini ko’rish mumkin. 15. Yan Sikou. Osnovi zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax v Germanii. Yejegodnik publichnogo prava - 2014: “Administrativnoe pravo: sravnitelno-pravovie podxodi”. - M.: Infotropik Media, 2014. S. 365-366. 16. Jan Ziekow, Die Wirkung von Beschleunigungsgebotten im Verfahrensrecht, Deutsches Verwaltungsblatt 1998, S. 1101 (1103). 17. Eberhard Schmidt-AYamann, Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-AYamann (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, 1998, S. 245 (246 und 261 f.). 18. Yan Sikou. Protsedura izdaniya administrativnogo akta. Yejegodnik publichnogo prava 2016: Administrativniy akt. -M.: Infotropik Media, 2015. S. 7-8. 19. Eberxard Shmidt-Assmann. Kodifikatsiya zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax: traditsii i modeli. Yejegodnik publichnogo prava 2017: Usmotrenie i otsenochnie ponyatiya v administrativnom prave. - M.: Infotropik Media, 2017. S. 334. 20. Bundan tashqari, mazkur elementlar hatto rim huquqida ham mavjud bo’pgan va “nemo iudex in causa sua” (neytrallik) deb yuritilgan. Angliyada esa ushbu element “procedural fairness” deb nomlanadi. 21. Germaniyaning MPt£onunining 20-moddasi 5-qismida shuningdek, qarindoshlarga kimlar kirishiga ham aniqlik kiritib ketilgan. 22. Jan Ziekow, Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2013, § 9 Rn.15, § 22 Rn. 2. Xarald Dyorig. Vozniknovenie zakonodatelstva ob administrativnix protsedurax, yego kodifikatsiya, a takje primeri iz nedavney sudebnoy praktiki Germanii. Yejegodnik publichnogo prava 2015: Administrativniy protsess. -M.: Infotropik Media, 2015. S. 362

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.