•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle analyzes the concept, p ro ce d u re , stages o f the a p p o in tm e n t o f expertise, ta c tic a l characteristics o f the p u rp o se o f the exam ination, the shortcom ings o f legislation a ssocia te d with the a p p o in tm e n t o f the exam ination

First Page

58

Last Page

62

References

I. Xidoyatov B.B. Sledstvennie deystviya, provodimie v ugolovnom protsesse (uchebnoe posobie — kurs lektsiy). — Tashkent: TGYuI, 2006. — 194 s. 2.Otaxo’jaev S.A. Sud ekspertizasining hozirgi bosqichdagi dolzarb muammolari // “O’zbekistonda sud ekspertizasining rivojlanish istiqbollari” mavzusidagi Respublika idoralararo ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari. — Toshkent, 2006. — B. 24. 3. Bozrov V.M., V.M.Kobyakov. Sudebnoe sledstvie. — Yekaterinburg, 1992. — C. 30-38. 4. Nazarov V.I. Naznachenie i provedenie ekspertizi v ugolovnom protsesse: Avtoref. diss. ... kand. yurid. nauk. — M.: RGB, 2003. — S. 12. 5. Rijakov A.P. Ekspert v ugolovnom protsesse: nauchno-prakticheskoe rukovodstvo / A.P.Rijakov. — M.: Izdatelstvo «Ekzamen», 2007. — 15 str. 6. Dildin Yu.M., Berdnik P.V., Zaytseva Ye.A. Praktika raboti ekspertno-kriminalisticheskix podrazdeleniy organov vnutrennix del v usloviyax deystviya novogo UPK RF // Materiali 3-y nauchno-prakticheskoy kriminalisticheskoy konferentsii, sostoyavsheysya 11 noyabrya 2002 goda. — M.: MGYuA, 2002. -S.7. 7. Nazarov V.A. Naznachenie i provedenie ekspertizi v ugolovnom protsesse. Dis..kand.yurid.nauk: 12.00.09. — M.: RBG, 2003. 49 str. 8. “Surishtiruv instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O’zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o’zgartish va qo’shimchalar kiritish to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasining qonuni (2-moddasi 31-bandi). 06.09.2017 y. N O’RQ-442 (“O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami”, 2017 yil 11 sentyabr, 36-son, 943-modda). nrm.uz sayti. 9. “Sud ekspertizasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi qonuni. 2010 yil 1 iyun, № O’RQ-249. www.lex.uz sayti (O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2010 y., 22-son, 173-modda; 2016 y., 39-son, 457-modda; 2017 y., 37-son, 978-modda). 10. H.X.Boltaev, S.O.Urozyuaev, Q.K.Bayzakov, I.R.Astanov Jinoyat ishini yuritishda ekspertiza: mazmuni, ahamiyati, tayinlash va o’tkazish asoslari. Uslubiy qo’llanma/ - T.: “Sharq” 2016. - 27 b. II. Rijakov A.P. Ekspert v ugolovnom protsesse: nauchno-prakticheskoe rukovodstvo / A.P.Rijakov. — M.: Izdatelstvo «Ekzamen», 2007. — 16 str.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.