•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This a rticle discusses the issues o n using o f the b a n k g u a ra n te e as security fo r the fulfillm ent o f the oblig atio n .

First Page

45

Last Page

48

References

1.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami 10.01.2018 y., 03/18/459/0539-son. sushnosti i pravovix lichnogo i realnogo kredita sm.: Xvostov V.M. Sistema rimskogo prava. M., 1996. S. 326-327. 2. Avanesova G.A. Primenenie bankovskoy garantii v tovarnom oborote: Аvtoreferat kandidatskiy dissertatsii. M.., 1999. S. 15. 3. Yefimova.L.G. Bankovkie sdelki // Kommentari zakonadatelstva i arbitrajnoy praktiki. Yuridicheskaya firma “Kontrakt ” ; Izdatelskiy do “INFRA-M”, 2000.S.276 4.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami 03.04.2018 y., 10/18/2364-3/0987-son. [O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2012 yil 15 mayda ro’yxatdan o’tkazilgan. 5.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami 10.01.2018 y., 03/18/459/0539-son. 6. Kommentariy k Grajdanskomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii (chast pervaya) (pod red. T.E. Abovoy, A.Yu. Kabalkina) vklyuchen v informatsionniy bank soglasno publikatsii - Izdatelstvo “Yurayt”, 2002. 7. Monografiya M.I. Braginskogo, V.V. Vitryanskogo “Dogovornoe pravo. Obshie polojeniya” (Kniga 1) vklyuchena v informatsionniy bank soglasno publikatsii - Izdatelstvo “Statut”, 2001 (izdanie 3-e, stereotipnoe)

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.