•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This a rticle outlines the scientific, th e o re tica l a n d p ra c tic a l aspects o f c o o p e ra tio n b etw e e n la w e nforcem ent a gencies a n d c ivil society institutions to ensure the effectiveness o f th e ir interaction. B ased on the results o f the analysis, the a u th o r p ro v id e d re le va n t suggestions a n d recom m endations.

First Page

41

Last Page

44

References

I.O ’zbekistan Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. — T., 2018, 34-bet. 2.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2014 y., 39-son, 488-modda. 3. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. — T., 2017, 8-bet. 4. Mirziyoyev Sh. Konstitutsiya — erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. — T., 2018, 26-bet. 5. Qayumov R. Uzbekistan Respublikasining konstitutsiyaviy huquqi. — T., 1998. — 106-107-betlar. 6. Uzbekistan Respublikasi Prezidentining farmoni. O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida. — T., 2017, 14-bet. 7. Axmedshaeva M., Mustafaqulov D. Konstitutsiya va saylov jarayonlarining ochiq va oshkoraligi. — O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi — demokratik huquqiy islohotlarning mustahkam poydevori. — T., TDYuU, 2018, 94-b. 8.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami. — 2014, №19, 209 — modda; 2017, — 37 — son, 978 modda. 9.Ishonqulov Sh. Davlat hokimiyatining ochiqligi — fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim omil. To’plam, — T., TDYuU, 2018, 286-bet.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.