•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle analyzes the th e o re tic a l-le g a l a n d o rg a n iz a tio n a l questions o f fo re ca sting o f la w m a kin g process, including le g a l re g u la tio n o f this process. The interd e p en d e nce a n d the d iffe re n t aspects o f fo re ca sting a n d p la n n in g a re p re se n te d on the basis o f to d a y 's re a ltie s a n d fo re ig n experience. In a dd itio n, p ro p o sa ls to im prove the th e o re tica l a n d o rg a n iz a tio n a l fo u n da tio n s o f the fo re ca sting a n d p la n n in g o f la w m a kin g process a re p u t fo rw a rd .

First Page

19

Last Page

24

References

I. Shulman Ye. Zakonotvorchestvo kak politicheskiy protsess. M., Moskovskaya shkola grajdanskogo prosveщeniya, 2014. 184-s. 2.O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalk so’zi. 2017 yil 23 dekabr. 3. Tulteev I.T. Pravotvorcheskoe prognozirovanie: teoriya, metodologiya, praktika. Tashkent: 2009. 234-s. 4. http://www.press-service.uz/uz/news/5214/ 5. Gatilova A.S. K voprosu o texnologii pravovogo prognozirovaniya / Vestnik OGU. 2012. №3. S.31- 36. 6. Tulteev I.T. Yukoridagi manba.; A.I. Abramova. Aktualnie problemi planirovaniya zakonodatelnoy deyatelnosti.; Gatilova A.S. Yukoridagi manbada. 7. Abramova A.I. Yukoridagi manbada; Gatilova A.S. Yukoridagi manbada. 8. Yu.G.Arzamasov, Ya.E.Nakonechniy. Monitoring v pravotvorchestve: teoriya i metodologiya. M., Izdatelstvo MGTU im. N.E. Baumana. 2009. 160-s.; I.T.Tulteev. Yukoridagi manbada; A.I.Abramova. Yukoridagi manbada; Gatilova A.S. Yukoridagi manbada; Ye.Shulman. Yukoridagi manbada. 9.O’zbekiston Respublikasining “Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to’g’risida”gi Qonuni // O’zbekiston Respublikasi konun hujjatlari to’plami, 2006 yil, 41-son, 406-modda. 10.http://www.loc.gov/crsinfo/about/ I I . www.prsindia.org/aboutus/background 12. Oliy Majlis huzurida yangi institut faoliyatini boshladi / Xalk so’zi. 2018 yil 11 yanvar.

Included in

Law Commons

Share

COinS