•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

In the article, the analysis o f last am endm ents o f the C rim in a l p ro c e d u ra l leg isla tio n o f the R epublic o f Uzbekistan, in p articu la r, the n e w norm s e n te re d into the c o d e in connection with the a b o litio n o f institute o f returning o f case fo r a d d itio n a l investigation is c a rrie d out. The n e w a p p ro a c h o f the le g is la to r in a question o f re fu sa l o f a d d itio n a l investigation b y addressing existing g a p s o f an investigation in tria l is critically analyzed

First Page

37

Last Page

40

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Obespechenie verxovenstva zakona i interesov cheloveka garantiya razvitiya strani i blagopoluchiya naroda. Doklad na torjestvennom sobranii, posvyaщennom 24-y godovщine prinyatiya Konstitutsii Respubliki Uzbekistan // Narodnoe slovo. 9 dekabrya 2016g. 2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan UP4947 “O Strategii deystviy po pyati prioritetnim napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017-2021 godax” // Sbornik zakonodatelnix aktov Respubliki Uzbekistan, 2017 g., №6, 70-st. 3. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 21 oktyabrya 2016 goda № UP-4850 «O merax po dalneyshemu reformirovaniyu sudebno-pravovoy sistemi, usileniyu garantiy nadejnoy zaщiti prav i svobod grajdan // Narodnoe slovo. 22.10.2016 g. 4. Mejdunarodniy pakt o grajdanskix i politicheskix pravax // Uzbekistan i mejdunarodnie dogovori po pravam cheloveka. Tashkent: Аdolat,

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.