•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

In this a rticle investigated, the m echanism o f sta ff ro ta tio n in the civil service as a te c h n o lo g y fo r p erso n n e l m a n a g e m e n t The a u th o r co v e re d the essence o f the definition, g o a ls a n d tasks o f ro ta tio n, a n d a lso stu d ie d its p ositive a n d n eg a tive aspects. N o tin g the im po rta n ce o f the p ositive aspects o f the institution o f ro ta tio n than negative, m a rk e d o u t a num b e r o f its privileges.

First Page

33

Last Page

36

References

I.Turchinov A.I., Magomedov K.O., Kononenko T.A. Sotsiologicheskiy analiz problem kadrovoy politiki i upravleniya personalom v rossiyskix organizatsiyax: Monografiya. M., MAKS Press, 2011.66-s. 2.Suxarev A.Ya., Zorkin V.D., Krutskix V.E. Bolshoy yuridicheskiy slovar. M., INFRA-M, 1997. 601-s. 3. Dikajev I.M. Rotatsiya kadrov v organax vnutrennix del: problemi i perspektivi // Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta. 2014. №2. 98-s. 4. Xusainov U.Sh. Institut rotatsii v sisteme gosudarstvennoy vlasti: ponyatie i suщnost // Aktupanie voprosi yuridicheskix nauk: mat. II mejduna. nauch. konf. (g. Chelyabinsk, fevral 2015 g.) Chelyabinsk: Dva komsomoltsa, 2015. S. 10-13. 5. Dyatlov V A , Kibanov A.Ya., Pixalo V.T. Upravlenie personalom. M., PRIOR, 2004. 365-s. 6. Ouchi U.G. Metodi organizatsii proizvodstva: Yaponskiy i amerikanskiy podxodi / Sokr. per. s angl. M., Ekonomika, 1984. 46-s.

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.