•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The article analyzes som e aspects o f im proving the legislation on o pe ra tio na l-in ve stig ative activity.

First Page

25

Last Page

27

References

1. Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Zakonu Respubliki Uzbekistan «Ob operativno-rozisknoy deyatelnosti». S. 73-75. 2. Nauchno-prakticheskiy kommentariy k Zakonu Respubliki Uzbekistan «Ob operativno-rozisknoy deyatelnosti». S. 89-95.

Share

COinS