•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The a rticle analyzes the th e o re tic a l-le g a l a n d o rg a n iz a tio n a l questions o f fo re ca sting o f la w m a kin g process, including le g a l re g u la tio n o f this process. The interd e p en d e nce a n d the d iffe re n t aspects o f fo re ca sting a n d p la n n in g a re p re se n te d on the basis o f to d a y 's re a ltie s a n d fo re ig n experience. In a dd itio n, p ro p o sa ls to im prove the th e o re tica l a n d o rg a n iz a tio n a l fo u n da tio n s o f the fo re ca sting a n d p la n n in g o f la w m a kin g process a re p u t fo rw a rd .

First Page

19

Last Page

24

References

I. Shulman Ye. Zakonotvorchestvo kak politicheskiy protsess. M., Moskovskaya shkola grajdanskogo prosveщeniya, 2014. 184-s. 2.O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalk so’zi. 2017 yil 23 dekabr. 3. Tulteev I.T. Pravotvorcheskoe prognozirovanie: teoriya, metodologiya, praktika. Tashkent: 2009. 234-s. 4. http://www.press-service.uz/uz/news/5214/ 5. Gatilova A.S. K voprosu o texnologii pravovogo prognozirovaniya / Vestnik OGU. 2012. №3. S.31- 36. 6. Tulteev I.T. Yukoridagi manba.; A.I. Abramova. Aktualnie problemi planirovaniya zakonodatelnoy deyatelnosti.; Gatilova A.S. Yukoridagi manbada. 7. Abramova A.I. Yukoridagi manbada; Gatilova A.S. Yukoridagi manbada. 8. Yu.G.Arzamasov, Ya.E.Nakonechniy. Monitoring v pravotvorchestve: teoriya i metodologiya. M., Izdatelstvo MGTU im. N.E. Baumana. 2009. 160-s.; I.T.Tulteev. Yukoridagi manbada; A.I.Abramova. Yukoridagi manbada; Gatilova A.S. Yukoridagi manbada; Ye.Shulman. Yukoridagi manbada. 9.O’zbekiston Respublikasining “Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to’g’risida”gi Qonuni // O’zbekiston Respublikasi konun hujjatlari to’plami, 2006 yil, 41-son, 406-modda. 10.http://www.loc.gov/crsinfo/about/ I I . www.prsindia.org/aboutus/background 12. Oliy Majlis huzurida yangi institut faoliyatini boshladi / Xalk so’zi. 2018 yil 11 yanvar.

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.