•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

The article deals with the issues connected with the im provem ent o f the activity on support a n d developm ent o f entrepreneurial activity o f the o rg a n s o f lo c a l state p ow e r. The a u th o r form ulates concrete p ro p o s a ls o n increasing the ro le a n d re sponsibility o f the o rg a n s o f lo c a l state p o w e r on fu rth e r d eve lo pm e n t a n d s u p p o rt o f e ntre pre n eu ria l activity

First Page

6

Last Page

9

References

1. N.S.Kasimova. O’zbekistonda xususiy tadbirkorlikni tashkil etish masalalari: Iqtisod. fan. nomz. ... Dis. Toshkent: 2007. 10-b. 2. M.M.Abduraxmonova. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashni akomillashtirish: Iqtisod. fan. nomz... Dis. Farg’ona: 2012. 89-b. 3. R.Xasanov. Iqtisodiyotni isloh qilish mexanizmlari. Toshkent: 2011.35-b. 4.O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Xalq so’zi. 2017 yil 23 dekabr. 5.Xususiy tadbirkorlik, kichik va o’rta biznes sub’ektlari faoliyatining qonuniy asoslari va uni rivojlantirish. “O’zbekistonda kichik va o’rta biznesni rivojlantirish muammolari va istiqbollari” ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami (2002 yil iyun). Toshkent: TDIU, 2002. 18 - b.; J M.E.Abdusalomov. Tadbirkorlar huquq va manfaatlarini himoya qilishning fuqarolik-huquqiy usullari va muammolari: Yurid. fan. g nomz. ... Dis. Toshkent: 2003. 11-b. 7. H.P.Abdulqosimov. Shakllanayotgan bozor iqtisodiyotida inson omili va uni faollashtirish yo’llari: Dis. iqt. ... fan. dokt. Toshkent: J 2005. 18-b. 8. www.iqtisodiyot.uz. A.A.Madaliev. Inson omilini faollashtirishning huquqiy ahamiyati // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (ilmiy elektron jurnal). 2015. №2. 9. Alijonov U. Aholining iqtisodiy faolligini oshirish yo’llari // Jamiyat va boshqaruv. 2016. №4. 67-b

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.