•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

In this a rticle stu d ie d the co n c e p t o f a "juvenile la w " as an ind e p e n d e n t b ra n ch o f a law . The a u th o r a lso interprets th e co n ce p t, subject, institution a n d the s ta n d a rd o f a "juvenile law ". Besides the a rticle considers som e issues o f a science o f a "juvenile la w " as a p a rt o f le g a l science.

First Page

75

Last Page

79

References

1. Latinskiy yazik / V.N. Yarxo, V.I. Loboda. M., 1969. 354-6. 2. Borisova N.E. Razvitie yuvenalnogo prava v Rossii. M., 1999. 79-6. 3. Davlat va huquq nazariyasi / H.H.Boboev va X.T.Odilqorievlar umumiy tahririda. Toshkent: 2000. 313-6. 4. Yuqoridagi manba. 314-6. 5. Misol uchu, “Yoshlar va jinoiy dalillar to’g’risida”gi (Angliya, 1999), “Voyaga yetmaganlar ishlari bo’yicha sudlar to’g’risida”gi (AQSh, 1899), “Voyaga yetmaganlar odil sudlovi to’g’risida”gi (Avstraliya, 1997), “Bolalar sudi to’g’risida”gi (Germaniya, 1953), “Voyaga yetmaganlar sudi to’g’risida”gi (Yaponiya) va boshqa ko’plab xorijiy davlatlarning qonun hujjatlarini keltirish mumkin. 6.Inson huquqlari bo’yicha xalqaro shartnomalar (to’plam). Toshkent: Adolat, 2004. 220-b. 7. http://lawtoday.ru/razdel/biblo/yuvenal-pr/DOC_003.php#sub_9916 8. Rabets A.M. Yuvenalnoe pravo Rossiyskoy Federatsii: uchebnik dlyaA magistrov: uchebnik dlya vuzov po yurid. spetsialnostyam: dop. M-vom obrazovaniya i nauki RF. M., YurAYT, 2012. 399-s. 9. Misol tariqasida, Rossiya Ta’lim va fan vazirligiga qarashli Sharqiy-Sibir davlat texnologiyalar va boshqaruv universiteti (VostochnoSibirskiy gosudarstvenniy universitet texnologiy i upravleniya), Novosibirsk davlat pedagogika universiteti (Novosibirskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet), Tyumen davlat universiteti (Tyumenskiy gosudarstvenniy universitet), N.G.Chernishevskiy nomidagi Saratov milliy tadqiqot davlat universiteti (Saratovskiy natsionalniy issledovatelskiy gosudarstvenniy universitet imeni N.G.Chernishevskogo), Perm davlat gumanitar-pedagogika universiteti (Permskiy gosudarstvenniy gumanitarno-pedagogicheskiy universitet), F.M.Dostoevskiy nomidagi Omsk davlat universiteti (Omskiy gosudarstvenniy universitet im. F.M. Dostoevskogo), AQShning Virjiniya shtatidagi «Liberty University School of Law», Pensilvaniya shtatidagi «Penn State Law - University Park», Kaliforniya shtatidagi San Frantsisko Universiteti (The University of San Francisco), Kolorado shtatidagi «University of Colorado Boulder» universiteti va boshqa ko’plab xorijdagi ta’lim muassasalarini keltirish mumkin.

Included in

Law Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.