•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

This a rticle analyzes n o rm a tive -le g a l sources o f w om en w orkin g in the ru ra l zo ne a n d seasonal works, p ro p o sa ls fo r im pro ving legislation.

First Page

62

Last Page

64

References

1.http://www.uza.uz/oz/world/dunye-kamba-aNarining-80-foizi-ishlo-da-yashaydi-19-12- 2017?month=11 &year=2017&ELEMENT_CODE=dunye-kamba-allarining-80-foizi-ishlo-da yashaydi-19-12- 2017&SECTION_CODE=world 2. http://www.press-service.uz/uz/lists/view/1331 3.http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/46631-qishloq-joylarida-xotin-qizlar-uchun-yangi-ish-joylarini-tashkil-etishnitakomillashtirish 4. http://www.press-service.uz/uz/lists/view/137 5. http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 34683/66167366e75c9c27b0549e3a2d9ed00c123a4dbc/ 6. http://www.caa.gov.az/index.php?option=com_k2&view=item&id=123:labour-code-of-the-republicofazerbaijan&Itemid=173&lang=ru 7.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2010 yil, 13-son, 95-modda. 8.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2006 yil, 1-son, 1-modda. 9.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2006 yil, 1-son, 1-modda. 10.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2006 yil, 2-son, 9-modda. 11.https://kasaba.uz/kasanachilar-etiborda/ 12.O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2003 yil, 20-son, 200-modda. 13. Batafsil qarang: https://kasaba.uz/atroflicha-tahlil 14. Bugungi kunda mavsumiy ishlar bilan bog’liq mehnat-huquqiy munosabatlar sobiq ittifoq Oliy Soveti Prezidiumining 1974 yil 24 sentyabrdagi “Mavsumiy ishlarda band bo’lgan ishchi va xizmatchilar mehnat sharoitlari to’g’risida”gi Farmoni (SSSR Oliy Sovetining Vedomostlari, 1974 yil, 40-son, 661-modda) va sobiq SSSR Mehnat xalq komissariyatining 1932 yil 31 oktyabrdagi “Mavsumiy ishlar ro’yxati (Izvestiya NKT, 1932 yil, 28-29-son, sobiq SSSR Oliy Soveti Prezidiumining 1974 yil 24 sentyabrdagi “Vaqtinchalik ishchi va xizmatchilar mehnat sharoitlari to’g’risida”gi Farmoni va boshqa hujjatlar bilan tartibga solib kelinmokda. 15. O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to’plami, 2001 yil, 37-son, 377-modda.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.