•  
  •  
 

ProAcademy

Abstract

In the article, the basic prin ciple s o f re con cilia tio n institute a n d hum an rights p ro te c tio n o f this institute a re discussed. M o reo ve r, in re cen t years, o u r legislation has o ffe re d le g a l e valu a tion fo r the re con cilia tio n institution as o n e o f the stages o f the crim in a l justice liberalization.

First Page

56

Last Page

58

References

I.O ’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning Xalq deputatlari Toshkent shahar 2. Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so’zlagan nutqi // Xalq so’zi. 2012 yil 17 mart. 3. Karimov I.A.Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. Toshkent: O’zbekiston. 2002. 40-b. 4.O’zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi, 583-m. 5. Yuldashev M.Yarashuv instituti: takomil va samara // Postda. 2016 yil 25 oktyabr. 6. Karimov I.A.Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: 2008. 105-b. 7. Mirziyoyev Sh.M.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi // Xalq so’zi. 20l6 yil 8 dekabr. 8. Karimov I.A.Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi. Toshkent: O’zbekiston, 2010.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.