•  
  •  
 

Philology Matters

Abstract

The purpose of the article is to study the issues of teaching foreign students to read and speak in Uzbek using the types of speech activities in teaching Uzbek as a second foreign language. The content, forms, means of teaching the types of speech activities in the educational process consists of research, generalization and systematization. The object of the article is the current state of the study of speech activities, its essence, the content of the educational process, the comparative status of traditional methods and new approaches to the study of the subject, their application in practice, new modern technologies for teaching reading and speaking and further development of students' knowledge and skills in reading and speaking in Uzbek, further development of their vocabulary, further expansion of their knowledge of linguocultural studies, development of monologue and dialogic speech.

First Page

173

Last Page

189

DOI

10.36078/987654471

References

1. Bakiyeva G. X., Karayeva B. X., Korshunova YE. N., Krayeva I. A, Teshabayeva D. M., Frolova G. M. Uzbekskiy yazik dlya stran SNG. – M.: FGBOU VPO MGLU, 2012. – 331s.
2. Bredixina I. A. Metodika prepodavaniya inostrannix yazikov. Obucheniye osnovnim vidam rechevoy deyatelnosti. Uchebnoe posobiye. Yekaterinburg: 2018. – 108 s.
3. Breygina M.YE. Shepilova A.V.Obucheniye chteniyu. Metodika obucheniya inostrannim yazikam: traditsii i sovremennost (pod redaksiy. A.A Mirolyubova) Obninsk: 2010. S. 151- 178..
4. Folomkina S.K. Obucheniye chteniyu na inostrannom yazike. – M.: Visshaya shkola 2005. –185 s.
5. Frumkina R.M. Psixolingvistika: Uchebnoye posobiye dlya studentov visshix uchebnix zavedeniy. – M.: Izdatelskiy sentr: Akademiya, 2003. – 320 s.
6. Hoshimov U., Yoqubov I. Ingliz tili o’qitish metodikasi. –T.: Sharq, 2003. –302 b.
7. Jalolov J.J. Chet tili o'qitish metodikasi: Chet tillar oliy o’quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. –T.: O’qituvchi, 1996 368 s.
8. Jinkin N.I. Mexanizmi rechi. –M.: APN RSFSR, 1958. –370 s.
9. Kuznetsov I.N. Sovremennaya delovaya ritorika. –M.: Gross Media 2007. – 320 s.
10. Lapidus B.A. Obucheniye vtoromu inostrannomu yaziku kak spetsialnosti. –M., Visshaya shkola.1980. – 172s.
11. Masliko YE.A., Babinskaya p.K i drugiye. Minsk: Visshaya shkola. 2004. –552s.
12. Rabochaya programma dissiplini, B1.O.19.03 Inostranniy yazik (vtoroy) uzbekskiy, 41.03.01– Zarubejnoye regionovedeniye) napravlennnost (profil, spetsializatsiya) obrazovatelnoy programmi: Mejdunarodno-politicheskiy analiz regionov mira. –M.: 2019. – 51s.
13. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. O'quv qo'llanma. –T.: O'qituvchi, 1993. –160s.
14. Raxmanov I.V. Obucheniye ustnoy rechi na inostrannom yazike. Uchebnoye posobiye. –M.: 1980. – 119 s.
15. Rogova G.V., Rabinovich, Saxarova T.YE. Metodika obucheniya inostrannim yazikam. – M.: Prosvesheniye, 1991. – 287s.
16. Sokolov A.N. Vnutrenyaya rech i mishleniye. –M.:APN SSSR, 1967. –36 s.
17. Shvarts L.M. Psixologiya navika chteniya. – M.: Visshaya shkola.1941. –143s
18. Xodjayev M., Qahhorova M. Chet tili o’qitish metodikasi. –T.:O’qituvchi, 2003. –302 s
19. Zimnyaya I. A.Psixologiya obucheniya inostrannim yazikam v shkole. –M.: Prosvesheniye, 1991–219 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.