•  
  •  
 

Philology Matters

Abstract

In emotional speech, human-specific linguistic, logical, and spiritual activities are interconnected, reflecting a unique process of verbal thinking in a unique way, which once again demonstrates that language is one of the means of moving not only the mind but also the psyche. In this sense, in linguistics, emotional speech is perceived as one of the distinct, distinctive linguistic, speech structures. Emotional speech expands with concepts and categories related to activities such as perception, cognition, comprehension, analysis as a linguistic and speech structure, one of the special syntactic devices, aimed at conveying emotional affect through linguistic, intonational and grammatical means. They manifest the activity of a person’s thinking, feeling, or expression of feelings.

First Page

111

Last Page

128

DOI

10. 36078/987654422

References

1. Abbasәliyeva R. Dildә ekspressivlik vә emosionalliǵin verbal vә qeyri-verbal ifadә vasitәlәri. Baki, CBS Polygrahpic Production, 2018, 26 sәhifә.

2. Aznaurova E.S. Ocherki po stilistike slova. – Тashkent, 1973

3. Vandries J. Yazik. – М., 1937. – S.176.

4. Brown Roger W. et all. Language, Thought and Culture: The University of Michigan Press, 1958. – P.101.

5. Gak V.G. Problemi leksiko-grammaticheskoy organizasiya predlojeniya. Diss. … dokt. filol. nauk.. – М., 1968;

6. Dibovskiy A.S. Universalniy svoystva mejdometiy i ix lingvisticheskoe opisanie. –

Vladivostok: Izdatelstvo DVGU, 1983. –S. 73.

7. Izard K.E. Psixologiya emosii. SPb: Piter, 2008, -S.18.

8. Kiterman B. Emosionalniy smisl slova // JMNP. Novaya versiya. Ch.19. – SPb, 1909, – S.170.

9. Кolshanskiy G.B. Nekotoriy voprosi semantiki yazika v gnoseologicheskom aspekte. Prinsipi i metodi semanticheskix issledovaniy. – М., 1976. – S.117-126

10. Кubryakova E.S. Nominativniy aspect rechevoy deyatelnosti. Monografiya. – М.: «Nauka», 1986. –S. 159.

11. Henie P. Language, thought and culture. Ed. – USA: University of Michigan Press, 1958. P. 39.

12. Layonz J. Vvidenie v teoreticheskuyu lingvistiku. – М., Progress, 1978. –S. 544.

13. Lektorskiy V.A. Subyekt Obyekt. Poznaniy. – М., Izdatelstvo «Nauka», 1980. –S. 358.

14. Leontev А.А. Psixofiziologicheskiy mexanizmi rechi. Obshee yazikoznanie: Formi

sushestvovaniya, funksii, istoriya yazika – М., Nauka. 1970. –S. 117-119.

15. Nosenko E.L. Spesifika proyavleniya v rechi sostoyaniya emosionalnoy napryajennosti. Diss.dokt. filol.nauk. –М., 1979.

16. Reznikov L.D. Ponyatie i slova. – L., 1958. – S.124.

17. Shaxovskiy V.I. O lingvistike emosii // Yazik I emosii. Volgograd: Peremena, 1995, -S. 239.

18. Savchenko A.N. Yazik I sisteme znakov. – Voprosi yazikoznaniya. 1972. №6. – S.30.

19. Skrebnev Yu.M. Ocherk teorii stilistiki. Uchebnoe posobie. Gorkie.1976. –S. 175.

20. Stepanova M.D., Xelbig G., Chasti rechi I problema valentnosti v sovremennom nemeskom yazike. Uchebnoe posobie. М.: Visshaya shkola, 1978. -259 s.

21. Stepanov Yu.S. Imena, predikati, predlojeniya: Semiologicheskaya grammatika. М., Nauka, 1981. –S. 361.

22. Stepanov Yu.S. Osnovi obshego yazikoznaniya. – М., Prosveshenie, 1975. –S. 271.

23. Tixomirov O.K. Psixologiya mishleniya: Uchebnoe posobie. М.: 1984. — 272 s

24. Fomina Z.E. Nemeskaya emosionalnaya kartina mira I leksicheskie sredstva ee verbalizasii. – Voronej, 2006. –S. 336.

25. Shaxovskiy V.I. Lingvistiche intervyu kak metod ustanovleniya emotivnoy adekvatnosti originala i perevoda. Sredstva virajeniya ekspressivnosti teksta.– Rostav-na-Donu, 1982. – S.94-108.

26. Shaxovskiy V.I. Znachenie I emotivnaya valentnost edinis yazika I rechi // Voprosi yazikoznacheniya. – 1984. – № 6. – S. 97-104.

27. Shaxovskiy V.I. Kategorizasiya emosiy v leksiko-semanticheskoe sisteme yazika. Izdanie stereotipnoe. –М.: Knijniy dom «LIBROKOM», 2019. –206 s.

28. Shaxovskiy V.I Emotivniy component znacheniya I metodi ego izucheniya. – Volgograd, 1983.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.