•  
  •  
 

Philology Matters

Abstract

The author of the article defines different approaches of traditional and cognitive stylistics to the notion of a stylistic device and classification of stylistic devices; from the position of traditional stylistics different classifications of stylistic devices introduced by I.A. Galperin, V.A. Kuharenko, Y. M. Screbnev, I. V. Arnold are presented. In addition, the problem of analysis of stylistic devices is considered from the position of cognitive linguistics which enables to present a stylistic device as a cognitive structure. From the cognitive perspective, two principles of classification of stylistic devices are analyzed: the principle of knowledge structures and the principle of conceptual integration.

First Page

154

Last Page

161

DOI

10.36078/987654374

References

1.D.U. Stilistika teksta v paradigme kognitivnoy stilistiki // Filologiya masalalari.— Tashkent, 2003. — No 1.
2.Ashurova D.U. Novie tendensii v razvitii stilistiki // Til va nutq system-sathtalqinida:materiali nauch.-teor. konf. Samarkand: SamGIIYa, 2005. S. 7–8.
3.Galperin A.I. Ocherki po stilistike angliyskogo yazika. – Moskva, 1981.
4.Djusupov N.M. Lingvokognitivniy aspekt issledovaniya simvola v xudojestvennom tekste.Avtoref. dis. kand. ... filol. nauk. – Tashkent, 2006. – 26 s.
5.Dusabayeva A.A. Lingvokognitivnaya i intertekstualnaya suщnost allyuzii v angliyskomyazike Avtoref. dis. kand. ... filol. nauk. – Samarkand, 2009.
6.Ivanova Ye.V. Poslovichnie kartini mira (na materiale angliyskix i russkix poslovits). –Sankt- Peterburg, 2002. – 160 s.
7.Kasevich V.B. Yazikovie strukturi i kognitivnaya deyatelnost // Yazik i kognitivnayadeyatelnost / AN SSSR, In-t yazikoznaniya; [Redkol.: R.M. Frumkina (otv. red.) i dr.]. –Moskva, 1989. – S. 8–18.
8.Kibrik A.A. Kognitivnie issledovaniya po diskursu // Vopr. yazikoznaniya. – 1994. – No5. – S. 126–140.
9.Kubryakova Ye.S., Demyankov V.Z. i dr. Kratkiy slovar kognitivnix terminov / Pod red.Ye.S. Kubryakovoy. — Moskva: Izd-vo filol. fak-ta MGU im. M.V. Lomonosova, 1996
10.Kuxarenko V.A. Interpretatsiya teksta. – Moskva: Prosveщeniye, 1988.
11.Skrebnev Yu.M. Osnovi stilistiki angliyskogo yazika.- Minsk, 2003.
12.Tadjibayeva A.A. Sotsiokulturnie i kognitivnie aspekti lingvisticheskogo issledovaniya evfemizmov v angliyskom yazike Avtoref. dis. kand. ... filol. nauk. – Tashkent, 2006.
13.Fauconnier, Gilles, and Mark Turner. Conceptual integration networks. Cognitive Science22, 1998.
14.www.wordassociations.net/en
15.C. E. D – Cambridge English Dictionary. – London/Glasgow, 1992
16.M-W. E. D – Merriam – Webster English Dictionary
17.Col. E. D– Coolins English Dictionary
18.O. D. E – Oxford English Dictionary. –M., Oxford, 1983

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.