•  
  •  
 

Philology Matters

Abstract

The author of the article defines different approaches of traditional and cognitive stylistics to the notion of a stylistic device and classification of stylistic devices; from the position of traditional stylistics different classifications of stylistic devices introduced by I.A. Galperin, V.A. Kuharenko, Y. M. Screbnev, I. V. Arnold are presented. In addition, the problem of analysis of stylistic devices is considered from the position of cognitive linguistics which enables to present a stylistic device as a cognitive structure. From the cognitive perspective, two principles of classification of stylistic devices are analyzed: the principle of knowledge structures and the principle of conceptual integration.

First Page

148

Last Page

155

References

1. Ashurova D.U. Stilistika teksta v paradigme kognitivnoy stilistiki // Filologiya masalalari. — Tashkent, 2003. — № 1. 2. Ashurova D.U. Novыe tendensii v razvitii stilistiki // Til va nutq system-sathtalqinida: materialы nauch.-teor. konf. Samarkand: SamGIIYa, 2005. S. 7–8. 3. Galperin A.I. Ocherki po stilistike angliyskogo yazыka. – Moskva, 1981. 4. Djusupov N.M. Lingvokognitivnыy aspekt issledovaniya simvola v xudojestvennom tekste. Avtoref. dis. kand. … filol. nauk. – Tashkent, 2006. – 26 s. 5. Dusabayeva A.A. Lingvokognitivnaya i intertekstualnaya suщnost allyuzii v angliyskom yazыke Avtoref. dis. kand. … filol. nauk. – Samarkand, 2009. 6. Ivanova Ye.V. Poslovichnыe kartinы mira (na materiale angliyskix i russkix poslovits). – Sankt- Peterburg, 2002. – 160 s. 7. Kasevich V.B. Yazыkovыe strukturы i kognitivnaya deyatelnost // Yazыk i kognitivnaya deyatelnost / AN SSSR, In-t yazыkoznaniya; [Redkol.: R.M. Frumkina (otv. red.) i dr.]. – Moskva, 1989. – S. 8–18. 8. Kibrik A.A. Kognitivnыe issledovaniya po diskursu // Vopr. yazыkoznaniya. – 1994. – № 5. – S. 126–140. 9. Kubryakova Ye.S., Demyankov V.Z. i dr. Kratkiy slovar kognitivnыx terminov / Pod red. Ye.S. Kubryakovoy. — Moskva: Izd-vo filol. fak-ta MGU im. M.V. Lomonosova, 1996 10. Kuxarenko V.A. Interpretatsiya teksta. – Moskva: Prosveщeniye, 1988. 11. Skrebnev Yu.M. Osnovы stilistiki angliyskogo yazыka.- Minsk, 2003. 12. Tadjibayeva A.A. Sotsiokulturnыe i kognitivnыe aspektы lingvisticheskogo issledovaniya evfemizmov v angliyskom yazыke Avtoref. dis. kand. … filol. nauk. – Tashkent, 2006. 13. Fauconnier, Gilles, and Mark Turner. Conceptual integration networks. Cognitive Science 22, 1998. 14. www.wordassociations.net/en 15. C. E. D – Cambridge English Dictionary. – London/Glasgow, 1992 16. M-W. E. D – Merriam – Webster English Dictionary 17. Col. E. D– Coolins English Dictionary 18. O. D. E – Oxford English Dictionary. –M., Oxford, 1983

Included in

Linguistics Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.